Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc

Územní plán Olomouc - úplné znění od 29.3.2018

Územní plán Olomouc - úplné znění od 29.3.2018

Úplné znění ÚP Olomouc zobrazuje územní plán se zapracovanými změnami I.A.1.(nabytí účinnosti 27. 6. 2017) I.A.2, 1.B (nabytí účinnosti 28. 9. 2017) a III. (nabytí účinnosti 29.3.2018)

Na základě rozsudků krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení částí územního plánu v některých lokalitách. Tyto lokality jsou označeny v tabulce ploch ve výrokové části ÚP. Přehled lokalit, u nichž zrušená část nebyla nahrazena změnou ÚP, najdete v dokumentu Zrušené části OOP, kde je kromě citace z příslušného rozsudku rovněž mapové znázornění dotčeného území nad podkladem hlavního výkresu územního plánu.

 

Níže jsou odkazy na PDF soubory s dokumentací úplného znění Územního plánu Olomouc. Mapová aplikace zobrazuje stav územního plánu před změnou č. III a bude v celém rozsahu aktualizována až po schválení připravovaných menších změn ÚP Olomouc.

 

Úplné znění obsahuje výrokovou část ÚP Olomouc a koordinační výkres. Pro přehlednost jsou soubory členěny na textové a grafické. Odůvodnění územního plánu lze nalézt pod odkazem na původní územní plán a dále pod odkazy na vydané změny ÚP Olomouc vpravo v nabídce. U výkresů směřuje odkaz pod názvem výkresu na soubor pokrývající celé řešené území, i pokud je v tištěné verzi tento výkres rozdělen (větší velikost souborů, pomalejší vykreslování). Pod čísly v pravém sloupci tabulky jsou odkazy na mapové listy odpovídající tištěné dokumentaci (menší velikost jednotlivých souborů, rychlejší vykreslení).

 

klad listů map 1:10 000 klad listů map 1:5 000

 

 

Územní plán Olomouc - úplné znění po změnách I.A.1, I.A.2,1.B, III.

 

Textová část
  Výrok (včetně tabulky ploch)
Grafická část

Výkresy výrokové části:

Mapové listy:
  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000 1, 2
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000 1, 2
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000 1, 2
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

Výkresy odůvodnění:

Mapové listy:
  II/01 Koordinační výkres 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

 

Užitečné odkazy - nejsou součástí úplného znění ÚP Olomouc

 

Vysvětlení pojmů
  Vysvětlení pojmů a zkratek ÚP. (kapitola A odůvodnění ÚP Olomouc 9/2014)
Odůvodnění ÚP a jeho změn
  Územní plán Olomouc (9/2014) - text odůvodnění
  Územní plán Olomouc (9/2014) - příloha odůvodnění
  Soubor změn I.A.1 - text odůvodnění
  Soubor změn I.A.2 - text odůvodnění
  Soubor změn I.B - text odůvodnění
  Odůvodnění změny č. III. ÚP Olomouc

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu