Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Územní plán Olomouc

Územní plán Olomouc

Územní plán Olomouc

Územní plán byl vydán zastupitelstvem města Olomouce formou Opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15.9.2014. Účinnosti nabyl dne 30.9.2014.

Na základě rozsudků krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení částí územního plánu v některých lokalitách. Přehled lokalit najdete v dokumentu Zrušené části OOP, kde je kromě citace z příslušného rozsudku rovněž mapové znázornění dotčeného území nad podkladem hlavního výkresu územního plánu.

Na základě rozhodnutí o přezkumu vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byl zrušen článek 15.1. výroku a vypořádání připomínky č. 2142a. Zrušené části textu jsou označeny přeškrtnutím v dokumentech níže.

V tabulce níže jsou odkazy na pdf soubory s dokumentací Územního plánu Olomouc.

Pro přehlednost jsou soubory členěny na textové a grafické, vždy je však zřejmé, zda se jedná o výrokovou část územního plánu či jeho odůvodnění. U výkresů směřuje odkaz pod názvem výkresu na soubor pokrývající celé řešené území, i pokud je v tištěné verzi tento výkres rozdělen (větší velikost souborů, pomalejší vykreslování). Pod čísly v pravém sloupci tabulky jsou odkazy na mapové listy odpovídající tištěné dokumentaci (menší velikost jednotlivých souborů, rychlejší vykreslení).

 

klad listů map 1:10 000 klad listů map 1:5 000

 

 

Územní plán Olomouc: (původní stav před změnou I.A.1)

 

Textová část
  Titulní listy OOP
  Výrok (včetně tabulky ploch)
  Odůvodnění územního plánu
  Poučení (závěr textu OOP)
  Příloha odůvodnění územního plánu
Grafická část

Výkresy výrokové části:

Mapové listy:
  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000 1, 2
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000 1, 2
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000 1, 2
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

Výkresy odůvodnění:

Mapové listy:
  II/01 Koordinační výkres 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000 1, 2

 

Zrušené části ÚP Olomouc
  Zrušené části OOP

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon