Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Historie pořízení ÚP Olomouc

Historie pořízení ÚP Olomouc

Historie pořízení ÚP Olomouc

Přípravy k pořízení nového územního plánu zahájil úřad územního plánování již v roce 2006. Hlavním důvodem byla skutečnost, že tehdy připravovaný nový stavební zákon počítal s omezením platnosti územních plánů pořízených před velkou novelou zákona přijatou v roce 1998.

Nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2007 a ukončil platnost územních plánů sídelních útvarů schválených po 1. červenci 1992 k datu 31.12.2011. (Následnou novelou zákona z roku 2008 byla platnost prodloužena k datu 31.12.2015 a novelou účinnou od 1.1.2013 dokonce až k datu 31.12.2020). Vzhledem k tomu, že platný Územní plán sídelního útvaru Olomouc byl schválen dne 29.10.1998, bylo nutné přistoupit k pořízení nového územního plánu.

O pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce dne 15.9.2008, zastupitelem pověřeným ke spolupráci na pořízení územního plánu byl v souladu s požadavky stavebního zákona určen primátor města Olomouce Martin Novotný. Zadání územního plánu bylo schváleno dne 23.2. 2009. Následně byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel, kterým je brněnský Atelier Knesl+Kynčl.

Zpracovaný koncept územního plánu byl veřejně projednán v červenci 2010 a na základě výsledků tohoto projednání byly zformulovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které schválilo zastupitelstvo města dne 23.2.2011.

Návrh územního plánu zpracovaný na základě schválených pokynů byl nejprve projednán s dotčenými orgány a upraven podle dohod uzavřených s těmito orgány. V takto upravené podobě byl veřejně projednán.

Připomínky a námitky podané během veřejného projednání, které proběhlo v březnu 2013, byly vyhodnoceny a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s dotčenými orgány. Následně byl návrh územního plánu upraven.
Upravený návrh byl veřejně projednán v opakovaném projednání v dubnu 2014. Po vypořádání doručených stanovisek, připomínek byl návrh opatření obecné povahy, kterým se územní plán vydává předložen ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce. Na jednání ZMO dne 15.9.2014 byl územní plán schválen, současně bylo rozhodnuto o  námitkách podaných v průběhu projednávání územního plánu.

Opatření obecné povahy, kterým se územní plán vydává, nabylo účinnosti 30.9.2014.

 


logo-iop-eu-mmr

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon