Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Soubor změn č. I.A1 ÚP Olomouc

Soubor změn I.A1 ÚP Olomouc

Soubor změn I.A1 ÚP Olomouc

Níže je zveřejněna dokumentace Souboru změn č. I.A1 ÚP Olomouc, který nabyl účinnosti dne 27.6.2017.

 

Výrok
  Titulní listy výroku
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

 

Odůvodnění
  Titulní listy odůvodnění
  Odůvodnění část A. - Výrok se zaznačenými změnami
  Odůvodnění část B. - Vyhodnocení koordinace využívání území..
  Odůvodnění část C. - Údaje o splnění zadání apožadavků na úpravu
  Odůvodnění část D. - Komplexní zdůvodnění řešení
  Odůvodnění část E. - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
  Odůvodnění část F. - Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  Odůvodnění část G. - Vyhodnocení souladu s požadavky SZ, jeho prováděcích předpisů a zvláštních právních předpisů
  Odůvodnění část H. - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
  Odůvodnění část I. - Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK
  Odůvodnění pořizovatele:
  Odůvodnění část J. - Postup při pořízení souboru změn č.I.A.1 Územního plánu Olomouc
  Odůvodnění část K. - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
  Odůvodnění část L. - Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
  Odůvodnění část M. - Vyhodnocení připomínek

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres 1:10 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:20 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon