Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. XI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. XI s odborným výkladem se uskuteční ve středu 24. 3. 2021 v 16:00 hodin distanční formou vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.

Veřejné projednání proběhne na platformě Microsoft Teams pod odkazem:

Veřejné projednání návrhu změny

K připojení ke schůzce v MS Teams není třeba uživatelský účet ani samostatná aplikace - viz návod.

Odkaz na schůzku MS Teams je společný s veřejným projednáním úpravy Regulačního plánu MPR Olomouc, které proběhne před tímto veřejným projednáním a to od 15:00.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. Podle § 52, odst. 2 námitky mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje dle ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona. Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc.

Návrh změny č. XI. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu