Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » Soubor změn č. IX RP MPR

Veřejné projednání návrhu změny č. IX RP MPR

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. IX. Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc s odborným výkladem se uskuteční: 25. 09. 2019 v 16:00 hodin. v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 2. 10. 2019, může každý uplatnit své připomínky. V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti návrhu, ve kterých musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Návrh změny č.IX RP MPR pro veřejné projednání

Výroková část:

  Text výroku
2,3 Grafická část výroku - výřezy výkresů s lokalitami dílčích změn 1:1 000
14 Grafická část výroku - výkres VPS 1:1 000

Odůvodnění:

  Textová část odůvodnění
  Příloha odůvodnění
2 Plán funkčního využití 1:1 000
3 Plán regulačních prvků 1:1 000

 

Přílohy:

ikona rp_mpr_zm_ix_v_2_funkc (Dokument PDF, 4.9 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_vyrok_vyrezy (Dokument PDF, 2.8 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_v_14_vps (Dokument PDF, 3.2 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_oduvodneni (Dokument PDF, 2.7 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_vyrok (Dokument PDF, 2.6 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_priloha_oduvodneni (Dokument PDF, 1.9 MB)
ikona rp_mpr_zm_ix_v_3_reg (Dokument PDF, 4.8 MB)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon