Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změny a doplnění údajů a dokladů, přerušení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění, odpovědný zástupce, provozovna

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202102

04. Základní informace

Podle § 49 a § 56 živnostenského zákona je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel. Podnikatel není povinen předložit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost a neexistenci překážky provozování živnosti u právnické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.

Podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona je podnikatel povinen předem písemně oznámit pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jím ohlášeného přerušení.

Podle § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona zruší živnostenský úřad na žádost podnikatele jeho živnostenské oprávnění.

Podle § 11 odst. 5 živnostenského zákona musí podnikatel ustanovení odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce pro živnost ohlašovací oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; v případě živnosti koncesované platí podle odst. 7 pro ukončení výkonu funkce totéž a ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží ke schválení.

Podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel povinen předem písemně oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Ke dni ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen rovněž oznámit, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě oznámení nebo žádosti živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu údajů v živnostenském rejstříku nebo zapíše nové skutečnosti, změní rozhodnutí o udělení koncese, rozhodne o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, zruší živnostenské oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním oznámení změny. Při využití služeb CRM se oznámení předkládá na tiskopise "Změnový list" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním živnostenském úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podnikatel prokazuje vznik konkrétní změny příslušným dokladem např. průkazem totožnosti při změně osobních údajů, dokladem prokazujícím vztah k prostorám sídla odlišného od bydliště, doklady o změnách v osobách jednajících jménem právnické osoby, pokud tyto údaje nejsou zapsány v obchodním rejstříku. V případě ustanovení nového odpovědného zástupce doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti, je-li stanovena a prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce.

11. Formuláře

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu (Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, včetně příloh, změnový list) jsou vydávány na odboru živnostenském, Magistrátu města Olomouce, Palackého 14, 779 00 Olomouc nebo je možné informace získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podnikání - Živnostenské podnikání - CRM – Jednotný registrační formulář – Jednotný registrační formulář.

Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Podnikatel může na živnostenském úřadě, ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy, oznámit též změnu údajů v přihláškách a oznámeních:

  • k daňové registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání v elektronické podobě,
  • zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • k důchodovému pojištění,
  • k nemocenskému pojištění,
  • ohledně vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • oznámit změnu údajů, které podnikatel oznámil v žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

12. Správní a jiné poplatky

Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou: 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč

Předmětem poplatku není schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese a změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více zpoplatněných úkonů, vybere správní úřad jen jeden ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek za vydání výpisu je splatný při oznámení změny. Nebude-li zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

Správní poplatky lze uhradit na pokladně Magistrátu města Olomouce:

  • v hotovosti
  • platební kartou

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny živnostenským zákonem přímo, řídí se tedy správním řádem. Ve správním řízení se rozhodnutí vydá neprodleně maximálně do 30 dnů, pokud nebylo řízení přerušeno z důvodu odstraňování vad podání. V ostatních případech v nejkratším možném termínu.

17. Právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu nejméně 15 dnů, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu ohlašované změny ohlášením nevzniklo.

20. Sankce

V případě spáchání přestupků právnickými a podnikajícími fyzickými osobami lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

10. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon