Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Regulační plán MPR Olomouc

Regulační plán MPR Olomouc (RP MPR)

Regulační plán MPR Olomouc (RP MPR)

Specifikum území MPR, které je uváděno jako druhý nejvýznamnější památkově chráněný soubor v České republice a také místo s nejdéle kontinuálním osídlením doloženým na území Čech a Moravy, spočívá nesporně v „geniu loci“, daném jeho kulturně-historickým vývojem a významem. Městská památková rezervace Olomouc je nejcennějším územím města, jehož přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je třeba zachovat, obnovit, využít a předat autentické a neporušené následujícím generacím. V tom spočívá veřejný zájem. Jedním z prostředků k docílení těchto záměrů je Regulační plán MPR Olomouc.

 

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je územně plánovací dokumentace, která zpřesňuje koncepci platného územního plánu. Stanovuje základní cíle a zásady koncepce rozvoje MPR, podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a to v podrobnosti na jednotlivé pozemky.

 

Návrh regulačního plánu byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce (ZMO) dne 1.7.1999 a jeho závazná část byla vydaná obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Olomouce č.9/1999 dne 30.11.1999, která nabyla účinnosti 20.12.1999.

 

Ode dne vydání RP MPR byly postupně schvalovány jeho dílčí změny:

- Změna č.I RP MPR - schválená ZMO dne 27.6.2002, závazná část vydána obecně závaznou vyhláškou (OZV) č.4/2002;
- Změna č.II. RP MPR byla spolu s OZV č.9/2005 schválena dne 20.9.2005, tato vyhláška je dosud platná;
- Změny č.III-V nebyly schváleny;
- Změna č.VI RP MPR byla vydána ZMO formou opatření obecné povahy (OOP) dne 14.9.2010, předmět změny v grafické části – Středoevropské fórum – SEFO;
- Změna č.VII RP MPR byla vydána ZMO formou OOP dne 23.2.2011, předmět změny v grafické části – OD Prior (dnes Moritz).
- Soubor změn č. VIII regulačního plánu MPR Olomouc byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 6/2019 a nabyl účinnosti dne 5.10.2019, předmět změny v grafické části – Vlastivědné muzeum.
- Soubor změn č. IX regulačního plánu MPR Olomouc byl vydán ZMO na jednání dne 13.12.2019 jako OOP č. 11/2019 a nabyl účinnosti dne 29. 2. 2020.

 

Aktuální dokumentace Regulačního plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je k dispozici na samostatné stránce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon