Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. X regulačního plánu MPR Olomouc

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. X regulačního plánu MPR Olomouc

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. X regulačního plánu MPR Olomouc

5. května 2022 (čt)

Veřejné projednání návrhu Souboru změn č. X regulačního plánu MPR Olomouc s odborným výkladem se uskuteční ve středu 08.06.2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc, 5. patro.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Námitky k návrhu souboru změn mohou uplatnit zejména vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být změnou regulačního plánu přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

 

Návrh Souboru změn č. X regulačního plánu MPR Olomouc

Textová část:

  Obsah dokumentace
  Výrok
  Odůvodnění
  Vyznačení změn X/1 a X/2 (obálka dokumentace)

Výkresová část výroku:

Hlavní výkres Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000
Výkres využití pozemků Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:2 000
Koncepce dopravní infrastruktury a zeleně Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000

Výkresová část odůvodnění:

Hlavní výkres po změně Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000
Hlavní výkres před změnou Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000
Výkres využití pozemků po změně Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:2 000
Výkres využití pozemků před změnou Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:2 000
Koncepce DI a zeleně po změně Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000
Koncepce DI a zeleně před změnou Změna č. X/1 Změna č. X/2 1:1 000

Poslední úprava: 5. května 2022 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon