Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Veřejné projednání návrhu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Veřejné projednání návrhu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

10. května 2018 (čt)

Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova s odborným výkladem se uskuteční:

 

11. 6. 2018 v 17 hodin.
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18. 6. 2018, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem, které byly od polečného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

 

Návrh regulačního plánu RP - 20 Sídliště Nové Sady - Fischerova pro veřejné projednání

Textová část:

  Výrok RP-20 Sídliště Nové Sady - Fischerova
  Odůvodnění RP-20 Sídliště Nové Sady - Fischerova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Poslední úprava: 10. května 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu