Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

Veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

Veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

6. dubna 2018 (pá)

Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice s odborným výkladem se uskuteční:

 

14. 5. 2018 v 16 hodin.
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 21. 5. 2018, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem, které byly od polečného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

Dokumentace RP-22:

 

Poslední úprava: 6. dubna 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu