Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Návrh územního plánu: Nové veřejné projednávání « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Návrh územního plánu: Nové veřejné projednávání

Návrh územního plánu: Nové veřejné projednávání

Návrh územního plánu: Nové veřejné projednávání

27. února 2014 (čt)

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu čeká na začátku dubna Olomoučany. Celkem 617 námitek a připomínek, které občané a zástupci veřejnosti podali vloni v březnu, vypořádali pracovníci odboru koncepce a rozvoje a určený zastupitel, kterým je dosavadní primátor města Martin Novotný.

Následně byly řešeny a konzultovány sporné body návrhu vypořádání námitek a připomínek s dotčenými orgány státní správy, což nakonec trvalo déle než se předpokládalo. Posun termínu byl způsoben zdlouhavým procesem uzavírání dohody mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem, v tomto případě ministerstvem životního prostředí.

„Vzhledem k tomu, že značné části námitek a připomínek uplatněných v průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu bylo vyhověno, je nutné upravený návrh znovu veřejně projednat,“ vysvětluje Marek Černý, který je pověřený řízením odboru koncepce a rozvoje. „V tomto případě se však nově projednává jen v rozsahu měněných částí.“

Opakované projednání návrhu Územního plánu Olomouc se uskuteční v termínu od 3. března do 10. dubna 2014. Po tuto dobu bude návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí ve foyer magistrátu v Hynaisově budově, v úředních hodinách zde bude občanům vždy k dispozici i některý pracovník odboru koncepce a rozvoje, aby jim pomohl s orientací ve složitém dokumentu. Pracovník zde bude od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v pátek vždy od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Ve výše uvedené lhůtě do 10. dubna může k upraveným částem návrhu každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky, ve kterých uvedou odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezí území dotčené námitkou. V digitální podobě bude návrh přehledně představen i na webových stránkách města www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/upraveny-navrh, kde bude k dispozici rovněž schéma změn s detailem příslušné změny a textová část s vyznačením změn. Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční 3. dubna 2014 v 16 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu.

Občanům jsou k dispozici formuláře pro podávání námitek a připomínek v tištěné podobě na výstavě a v elektronické podobě na webových stránkách města.

Kolika námitkám a připomínkám bylo vyhověno?

Návrh nového územního plánu města byl projednán s dotčenými orgány od 5. prosince 2011 do 4. ledna 2012. Na základě jejich stanovisek byl návrh upraven a poté projednán veřejně. Veřejné projednání návrhu probíhalo od 18. ledna do 12. března 2013. V průběhu veřejného projednání bylo doručeno 617 podání námitek a připomínek a 11 stanovisek dotčených orgánů. Naložení se všemi podanými připomínkami a námitkami se řídilo postupem, daným zákonem.

Ke každé námitce a připomínce vypracoval odbor koncepce a rozvoje návrh rozhodnutí o námitce nebo návrh vyhodnocení připomínky, formou tzv. výroku a jeho odůvodnění. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek zaslal pořizovatel následně dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění jejich stanovisek. Na základě těchto stanovisek byly uvedené návrhy přepracovány a s některými dotčenými orgány byly uzavřeny dohody: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek bude v rámci opakovaného veřejného projednání zveřejněn na webových stránkách města a bude tak možné dohledat vypořádání všech podaných námitek a připomínek.

Rozhodnutí o námitkách bude v souladu se stavebním zákonem součástí odůvodnění územního plánu, jehož předložení ke schválení zastupitelstvem se předpokládá v červenci až srpnu 2014.

Poslední úprava: 27. února 2014 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu