Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Společné jednání o Souboru změn č. X ÚP Olomouc

Společné jednání o Souboru změn č. X ÚP Olomouc

Společné jednání o Souboru změn č. X ÚP Olomouc

29. července 2022 (pá)

V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 1. 8. 2022 do 16. 9. 2022 vystaveno řešení návrhu Souboru změn č. X ÚP Olomouc.

Připomínky k níže zveřejněnému návrhu Souboru změn č. X ÚP Olomouc může uplatnit každý, a to nejpozději do 15. 9. 2022.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Veřejné projednání bude následovat až po vyhodnocení výsledků společného jednání a úpravě dokumentace.

Návrh Souboru změn č. X. ÚP Olomouc pro společné jednání:

Pro přehlednost jsou soubory členěny na textové a grafické, vždy je však zřejmé, zda se jedná o výrokovou část územního plánu či jeho odůvodnění. U výkresů směřuje odkaz pod názvem výkresu na soubor pokrývající celé řešené území, i pokud je v tištěné verzi tento výkres rozdělen (větší velikost souborů, pomalejší vykreslování). Pod čísly v pravém sloupci tabulky jsou odkazy na mapové listy odpovídající tištěné dokumentaci (menší velikost jednotlivých souborů, rychlejší vykreslení).

 

klad listů map 1:10 000 klad listů map 1:5 000

 

 

 

Textová část
  Výrok:
  Titulní listy
  Výrok
 
  Odůvodnění:
  Titulní listy 1
  Titulní listy 2
  A1. Územní plán (výrok) s vyznačenými změnami
  A2. Příloha č.1 (Tabulka ploch) s vyznačenými změnami
  A3. Příloha č.2 (Pojmy) s vyznačenými změnami
  A4. Příloha č.3 (Zadání regulačních plánů) s vyznačenými změnami
  B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, vyhodnocení souladu s PÚR ČR, se ZÚR OK a s cíli a úkoly územního plánování
  C. Vyhodnocení splnění požadavků vyplývajících ze zprávy o uplatňování
  D. Komplexní zdůvodnění řešení
  E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
  F. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  G. Vyhodnocení souladu s požadavky SZ, jeho prováděcích předpisů a zvláštních právních předpisů
  H. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
  I. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK
  J. Postup pořízení změny územního plánu
  K. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
  L. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
  M. Vyhodnocení připomínek
Grafická část

Výkresy výrokové části:

Mapové listy:
  Z10/I/01 Výkres základního členění území 1:10 000 A, B
  Z10/I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000 A, B
  Z10/I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 A, B
  Z10/I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000 A, B
  Z10/I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000 A, B
  Z10/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 A, B, C, D, E, F, G, H
  Z10/I/04.1 Výkres prvků regulačního plánu 1 1:2 000
  Z10/I/04.2 Výkres prvků regulačního plánu 2 1:2 000
  Z10/I/04.3 Výkres prvků regulačního plánu 3 1:2 000
  Z10/I/04.4 Výkres prvků regulačního plánu 4 1:2 000

Schémata výrokové části:

  Z10/I/S01 Schéma urbánní koncepce 1:50 000
  Z10/I/S02 Schéma krajinné koncepce 1:50 000
  Z10/I/S03 Schéma etapizace 1:20 000
  Z10/I/S04 Schéma důležitých pohledů a pohledově dominantních prvků 1:20 000

Výkresy odůvodnění:

Mapové listy:
  Z10/II/01 Koordinační výkres 1:5 000 A, B, C, D, E, F, G, H
  Z10/II/02 Výkres širších vztahů 1:20 000
  Z10/II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000 A, B
VVURÚ, SEA
  Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
  Vyhodnocení vlivů Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc na životní prostředí (SEA)

 

Poslední úprava: 29. července 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon