Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. II ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. II ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. II ÚP Olomouc

13. května 2021 (čt)

Veřejné projednání návrhu Změny č. II s odborným výkladem se uskuteční ve středu 9.6.2021 v 15:00 hodin distanční formou vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.

Veřejné projednání proběhne na platformě Microsoft Teams pod odkazem:

Odkaz na veřejné projednání návrhu změny

K připojení ke schůzce v MS Teams není třeba uživatelský účet ani samostatná aplikace - viz návod.

Shůzka MS Teams bude spuštěna cca 15 minut před zahájením veřejného projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 16.6.2021 může každý uplatnit své připomínky. V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti návrhu, ve kterých musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání své stanovisko. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje dle ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona. Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc.

 

Návrh změny č. II. ÚP Olomouc pro veřejné projednání:

Poslední úprava: 13. května 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu