Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání upraveného regulačního plánu MPR Olomouc

Veřejné projednání upraveného regulačního plánu MPR Olomouc

Veřejné projednání upraveného regulačního plánu MPR Olomouc

15. října 2020 (čt)

Veřejné projednání upraveného regulačního plánu RP MPR Olomouc s odborným výkladem se uskuteční ve středu 24.3.2021 v 15:00 hodin distanční formou vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2) on-line způsobem.

Veřejné projednání proběhne na platformě Microsoft Teams pod odkazem:

Veřejné projednání úpravy RP MPR

K připojení ke schůzce v MS Teams není třeba uživatelský účet ani samostatná aplikace - viz návod.

Shůzka MS Teams bude spuštěna cca 15 minut před zahájením veřejného projednání. Odkaz je společný s veřejným projednáním Změny č. XI ÚP Olomouc, které proběhne po tomto veřejném projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Námitky mohou uplatnit zejména vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být regulačním plánem přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání své stanovisko.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

V souladu s požadavkem § 188 odst. 1 stavebního zákona došlo k formální úpravě struktury regulačního plánu a některých pojmů, věcné řešení se nijak nemění.

 

 

upravený Regulační plán MPR Olomouc pro veřejné projednání

Textová část:

  Výrok RP MPR Olomouc
  Odůvodnění RP MPR Olomouc
  Příloha odůvodnění č. 1
Příloha odůvodnění č. 2
Příloha odůvodnění č. 3

Výkresová část výroku:

I/01 Hlavní výkres 1:1 000
I/02 Výkres využití pozemků 1:2 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000
I/04 Koncepce dopravní infrastruktury a zeleně 1:1 000
I/05 Koncepce technické infrastruktury 1:1 000

Výkresová část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:1 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:10 000
II/03 Tvary střech 1:2 000
II/04 Výkres podrobného využití pozemků a objektů 1:1 000

Poslední úprava: 15. října 2020 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon