Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc » Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ

Finanční příspěvek je určen na památkovou obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové rezervace Olomouc a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek (státem chráněné památky).

Dále je třeba splnit následující podmínky:

- obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 sb. o státní památkové péči a zákona č. 183/2006 sb. (stavebního zákona);
- finanční příspěvek se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bezprostředně souvisí s památkovou podstatou objektu (např. obnova střechy, fasády, statické zajištění, restaurátorské práce), a proběhne v daném kalendářním roce;
- obnova musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být včas zahájena (obvykle nejpozději do poloviny října předcházejícího roku musí být k obnově vydáno rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce, ve stejném termínu by mělo být vydáno stavební povolení, souhlas k udržovacím pracím apod.)
- majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů pro příslušný rok, přičemž finanční příspěvek je poskytnut zpětně formou dodatečného příspěvku na provedené práce (pro čistě restaurátorské práce lze žádat až o 100% krytí nákladů).

 

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku je možno podávat celoročně (nejpozději do poloviny října roku předcházejícího akci obnovy) na odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce.

 

Povinné přílohy k žádosti jsou:

- specifikace prací a co nejpřesnější odhad nákladů (u akcí, jejichž celkové náklady v příslušném roce přesáhnou 1 mil. Kč, je nutno doložit propočet zpracovaný projektantem);
- kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce;
- kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími pracemi apod. ;
- plná moc, v případě zastupování jedním spoluvlastníkem při větším počtu spoluvlastníků;
- fotodokumentace současného stavu památky, celku a jejich obnovovaných částí.

 

Další informace žadatelům poskytne:
Klára Uhlíková
odbor strategie a řízení MMOl, útvar hlavního architekta, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
tel. 588 488 389, e-mail: [email protected].

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon