Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4

Veřejné projednání návrhu Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4

Veřejné projednání návrhu Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4

1. listopadu 2022 (út)

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4 s výkladem projektanta se uskuteční dne 5. 12. 2022 v 16:00 hodin. K veřejnému nahlédnutí je návrh opatření obecné povahy Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4 vystaven od 3. 11. 2022 do 12. 12. 2022 na Obci Drahanovice.

Magistrát města Olomouce, jako orgán územního plánování, podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje na žádost obce změnu územního plánu, oznamuje v souladu s ust. § 52 stavebního zákona a ve smyslu ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4 s výkladem projektanta dne 5. 12. 2022 v 16:00 hodin, K veřejnému nahlédnutí je návrh opatření obecné povahy Drahanovice, soubor změn č. 2, 3, 4 vystaven od 3. 11. 2022 do 12. 12. 2022 na Obci Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, a na Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc.

Návrh je po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/projednani-upd 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 12. 12. 2022, může každý uplatnit své připomínky. V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti návrhu, ve kterých musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje dle ust. § 52 odst. (4) stavebního zákona.

Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Příloha

Poslední úprava: 1. listopadu 2022 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon