Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č.I RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova « RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova » Změna č.I RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova

Veřejné projednání změny změny č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova

Veřejné projednání změny změny č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova

Veřejné projednání návrhu změny č.I regulačního plánu RP-21 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova s odborným výkladem se uskuteční:
23. 1. 2020 v 15:00 hodin.
v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30. 1. 2020, může každý uplatnit své připomínky k návrhu změny. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu změny vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být změnou regulačního plánu přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Dokumentace Změny č I RP-21:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu