Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova

11. dubna 2019 (čt)

Opakované veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova s odborným výkladem se uskuteční:

 

 

16. 5. 2019 v 16:45 hodin.
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 23. 5. 2019, může každý uplatnit své připomínky k úpravě návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k úpravě návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání stanoviska k částem, které byly od veřejného projednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Pořízení regulačního plánu Teichmannova - Peškova bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne 14.9.2015.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva projednal odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce návrh zadání uvedeného regulačního plánu, který poté schválilo zastupitelstvo města dne 23.11.2015.

 

 

Návrh regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova pro opakované veřejné projednání

Textová část:

  Výrok RP Teichmannova - Peškova
  Výrok RP Teichmannova - Peškova s vyznačením změn
  Odůvodnění RP Teichmannova - Peškova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.1 Hlavní výkres s vyznačením změn 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy s vyznačením změn 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Poslední úprava: 11. dubna 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu