Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Olomouc

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Olomouc

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Olomouc

21. března 2019 (čt)

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování, Hynaisova 34/10, 5. podlaží, místnost č. 5.31 a v elektronické podobě na této stránce

od 22. 3. do 23. 4. 2019

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, zda má být návrh Souboru změn č. X Územního plánu Olomouc posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí – Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc obsahuje Přílohu č. 1 – Zadání souboru změn č. X Územního plánu Olomouc.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty sousední obce.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do 15 dnů ode dne doručení (do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení) tj. do 23.4.2019 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky, vyjádření a podněty podávejte písemnou formou v uvedené lhůtě a zasílejte na adresu:

Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomoucnebo datovou schránkou Magistrátu města Olomouce (opatřené elektronickým podpisem) : kazbzri

 

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Olomouc

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Olomouc

  Příloha č.1 - Zadámí souboru změn č.X
  Příloha č.2 - Tabulky a schémata

 

Poslední úprava: 21. března 2019 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu