Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Způsob, kde lze podat opravný prostředek « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Způsob, kde lze podat opravný prostředek

Právní úprava

  • usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Právní úprava

  • usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

Podání

Podání je obecně prostředkem, který každému umožňuje se domáhat nápravy ve veřejném nebo individuálním zájmu. Podání může mít formu stížnosti, oznámení, podnětu, návrhu či petice. Každé podání se posuzuje podle obsahu. Podání přijímá pracoviště podatelny Magistrátu města Olomouce zpravidla prostřednictvím poštovní přepravy popř. osobním převzetím od podatele. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schvaluje rada města.

Vyřizování stížností

Prošetřování stížností musí být prováděno bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30-ti dnů od doručení stížnosti. Prošetřením stížnosti je pověřen určený pracovník Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl). Na základě žádosti primátora, jeho náměstků či tajemníka prošetřuje stížnost odbor kontroly. V tomto případě rozhoduje o přijatých opatřeních Rada města Olomouce (dále jen RMO). Není přípustné postoupení stížnosti k prošetření odbornému pracovišti či pracovníku, proti nimž stížnost směřuje. Stížnost je považována za vyřízenou jakmile po prošetření, zjištění skutečností byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad, nedostatků, a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

Vyřizování peticí

Podateli je třeba písemně odpovědět do 30-ti dnů od přijetí petice. Součástí odpovědi musí být odůvodnění stanovisko k obsahu petice a ke způsobu vyřízení.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu