Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Jak získat informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Jak získat informace

Právní úprava

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Jak získat informace

Jak získat informace

Orgány státní správy a orgány územní samosprávy, v tomto případě orgány Statutárního města Olomouc. Magistrát města Olomouce je povinen poskytovat informace vztahující se k působnosti města.

Podle § 109 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje magistrát o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona tj. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon uvádí kdy je poskytnutí informací vyloučeno nebo omezeno. Jedná se zejména o informace o utajovaných skutečnostech, informace týkající se obchodního tajemství. Tento zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů ( zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a informací podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí).

Informace o činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Olomouce je možné získat:

Kdo je oprávněn informace žádat

Každý má právo získat na požádání informaci. Žadatel není nucen svůj požadavek podkládat jakýmkoli právním titulem, důvodem či splněním jiných podmínek. Nemusí zdůvodňovat zvláštní zájem na podání informace.

Způsob poskytování informací

Informace jsou poskytovány v prvé řadě:
zveřejněním, zejména základní, standardní informace, (je povinnost měst tyto informace zveřejňovat od 1.1.2001 způsobem umožňujícím dálkový přístup) na základě žádosti, ostatní informace.

Jakou formu musí mít žádost

Žádost může být podána ústně, a to i telefonicky, nebo písemně, a to i faxem nebo elektronickou poštou. Žádosti sdělené ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu administrativy. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba aby podal písemnou žádost. K tomuto účelu může použít formulář, který je k dispozici na všech pracovištích statutárního města Olomouce. Žádost ale může podat i volnou formou, bez využití formuláře.

Písemně podané žádosti podléhají zákonem stanovenému postupu.

V případě, že se žádost týká informace již zveřejněné, lze informaci poskytnout odkazem kde lze tyto již zveřejněné informace získat. Odkázat takto žadatele o informaci je třeba nejpozději do sedmi dnů od podání žádosti.

Co musí žádost obsahovat - formální náležitosti (v případě písemného podání)

V žádosti musí být uvedeno:

 • komu je určena, kterému povinnému subjektu, tj. např. Statutárnímu městu Olomouc
 • kdo ji činí, u podání elektronickou poštou musí být uvedena elektronická adresa
 • vymezen předmět žádosti, tj. požadované informace

Žádost o poskytnutí informace se odloží:

 • pokud není zřejmé komu je určena, (§ 14 odst. 2)
 • pokud není zřejmé kdo ji činí (§ 14 odst. 2)
 • pokud se nevztahuje k působnosti statutárního města Olomouce (§ 14 odst. 3 písm. b), tuto odůvodněnou skutečnost sdělí statutární město Olomouc do tří dnů žadateli

O odmítnutí žádosti se rozhodne:

 • v případě nesrozumitelnosti žádosti
 • v případě příliš obecně formulované žádosti, pokud žádost není ve lhůtě 30 ti dnů upřesněna - na tato rozhodování se nevztahuje zákon o správním řízení.
 • V případě byť částečného nevyhovění žádosti o podání informace (§ 15) - na toto řízení se vztahuje zákon o správním řízení a občan má právo využít opravných prostředků proti takovému rozhodnutí.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle správního řádu:

Příslušným k vydání rozhodnutí ve správním řízení je Magistrát města Olomouce. Toto rozhodnutí musí být vydáno v souladu se zákony, musí vycházet z objektivně získaných skutečností a musí splňovat náležitosti dané § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

V případě, že v příslušné lhůtě požadované informace nebyly poskytnuty ani nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to - platí právní domněnka, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo vydání informací odepřeno.

Způsoby poskytnutí informace:

 • ústně
 • písemně, a to elektronickou poštou
 • nahlédnutím do spisu
 • pořízením fotokopie
 • na paměťových médiích (poskytnutých MMOl)

Na písemné podání je třeba odpovědět písemnou formou

Lhůty pro podání informace

Základní lhůtu pro podání informace 15 dnů (§ 14odst. 3 písm. c) lze ze závažných důvodů prodloužit, a to nejvýše o 10 dnů (důvody jsou taxativně vymezeny v § 14 odst. 5). Tyto lhůty se dále ze zákona prodlužují podle § 20 odst. 3 takto:

časové období lhůta pro podání informace (základní) možnost prodloužení o (lhůta prodloužená) celkem
do 31. 12. 2000 30 dnů 20 dnů 50 dnů
do 31. 12. 2001 23 dnů 15 dnů 38 dnů
od 1. 1. 2002 15 dnů 10 dnů 25 dnů

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován vždy před uplynutím základní lhůty pro podání informace.

Pro počítání lhůt platí pravidla stanovená v § 27 správního řádu.

Odvolání

Proti předmětnému rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo měl vydat (popř. ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace). O odvolání rozhoduje ve věcech přenesené působnosti Okresní úřad Olomouc, ve věcech samostatné působnosti rozhoduje Rada města Olomouce, pokud Zastupitelstvo města Olomouce nestanoví jiný orgán. Také na odvolací řízení se vztahují příslušná ustanovení správního řádu.

Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 30-ti dnů odvolacímu orgánu.

Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od předložení, pokud v této lhůtě o odvolání nerozhodne, platí opět právní domněnka, že odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby podle § 247 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu