Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise

Odborné komise RMO ve volebním období 2018 - 2022

Odborné komise RMO ve volebním období 2018 - 2022

26. ledna 2021 (út)

Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a ze své činnosti odpovídají radě města. Jejich členy a předsedy jmenuje rada města, která je rovněž v případě potřeby odvolává z funkce.

Statut odborných komisí RMO

 1. Komisi zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen RMO) ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Komise je poradním a iniciativním orgánem RMO. Rozhodovací pravomoci má pouze tehdy, pokud jí byly delegovány RMO.
 3. Počet členů komise je 11, pokud RMO nestanoví jinak.
 4. RMO může nad tento počet jmenovat členy z řad odborné veřejnosti, nejvýše však tři (s výjimkou komise pro hospodářský rozvoj a komise protipovodňových opatření)
 5. Písemné návrhy na členy komise RMO podávají volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Olomouce. Členy komise, předsedu a tajemníka jmenuje a odvolává RMO. Tajemníkem komise je zaměstnanec Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) nebo organizace založené či zřízené městem.
 6. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise, usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů komise.
 7. Zápis z jednání komise, jehož součástí je usnesení, pořizuje tajemník komise. Správnost zápisu potvrzuje svým podpisem předseda komise nebo člen pověřený předsedou řízením jednání komise.
 8. Zápis s usnesením komise postoupí tajemník ihned po podepsání příslušnému náměstkovi a následně jej předá ke zveřejnění pro potřeby členů ZMO.
 9. Komise si může vyžádat stanoviska a podklady odborů MMOl, organizací založených či zřízených městem a od dalších komisí zřízených RMO.
 10. Komise může k jednání přizvat zaměstnance MMOl, případně další hosty.
 11. Tento Statut schválila RMO dne 11.2.2019 a doplnit či měnit jej může pouze RMO.
 12. Člen RMO, nečlen komise, se může zúčastnit jednání s hlasem poradním.
 13. Odborné komise se scházejí dle potřeby, maximálně 6x za rok, případně dle požadavků RMO se odborné komise mohou sejít 8x za rok. Komise pro architekturu, majetkoprávní, bytová, protipovodňových opatření a KPOZ se schází dle potřeby.

 

| Poslední úprava: 26. ledna 2021 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu