Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty města spolufinancované z jiných zdrojů » Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

olkraj

 

Podpora výstavby a oprav cyklostezek

Podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpora aktivního trávení volného času. Současně má program podporou budování cyklistických stezek jako samostatných dopravních tras přispívat ke zlepšení ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území.

Rok 2021

Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v extravilánu v k.ú. Holice u Olomouce. Jedná se o nezastavěnou část města, kde se nachází tangenciální spojnice městských částí s převažujícími průmyslovými plochami. Stavba je umístěna na zaměstnanecké trase zpřístupňující průmyslové zóny, logistické areály a areál PřF Univerzity Palackého. Stavba je další etapou, která zajistí prodloužení stezky přes ulici Šlechtitelů západním směrem s výhledovým propojením až na Nové Sady a odvedení cyklistů ze zatížené silnice II/570.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

2 891 900,00 411 635,05

 

Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty s upřednostněním pohybu cyklistů v extravilánu v k.ú. Nemilany. Stavba se nachází v okrajové části města Olomouce – Nemilany, navazuje na zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí od ulice Kožušanská k estakádě dálnice D35. Výstavba cyklostezky je součástí projektu Moravské cyklotrasy na území ORP Olomouc. Cyklotrasa je nyní částečně vedena po frekventované silnici II/435, vedení po II/435 je velkým bezpečnostním rizikem této trasy, po vybudování nové cyklostezky bude trasa přeznačena, stávající trasa bude nahrazena samostatně trasovanou cyklostezkou v nejkratší spojnici Nemilan a Kožušan, cyklodoprava bude odvedena z nebezpečného úseku.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

2 217 392,02 260 832,20

 

Rok 2020

Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, I. část
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nové stezky pro cyklisty na levém břehu vodního toku Bystřice, v úseku od ulice U Ambulatoria po lávku přes Bystřici na konci ulice Lermontovova. Tento úsek je součástí cyklotrasy č. 5, zvané jako Jantarová stezka.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

12 802 123,82 1 464 231,74

 

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť

Podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu.

Rok 2021

Obnova technického vybavení a zateplení sociální buňky dětského dopravního hřiště CENTRUM SEMAFOR
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je nákup 3 ks nových šlapacích kár pro zajištění dopravní výchovy a obložení sociální buňky dřevem z důvodu zateplení. Buňka bude sloužit výukovým pracovníkům jako zázemí.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

91 070,50 63 749,35

 

Rok 2020

Dětské dopravní hřiště SEMAFOR
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu dětského dopravního hřiště je celková obnova a renovace vodorovného dopravního značení, včetně čištění povrchu vozovky, prodloužení délky stávajícího oplocení a pořízení nového mobilního oplocení.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

67 343,76 47 140,63

 

Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce

Podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.

Rok 2020

Týneček - přechod pro pěší - II. etapa
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská přes silnici I/46 a navázání nově vzniklých chodníků na stávající trasy na ulici B. Martinů.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

6 369 260,99 2 049 334,54

 

Autobusová zastávka Domov důchodců, směr hlavní nádraží
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rozšíření – prodloužení stávající autobusové zastávky na ul. Švabinského ve směru na Hlavní nádraží.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

2 859 504,04 190 650,87

 

Podpora kultury v Olomouckém kraji

Podpora kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

Rok 2021

Svátky města Olomouce & Svátky květin
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace tradičních historických oslav města Olomouce - koncerty, divadla, květinové instalace, výstavy, nasvícení Smetanových sadů a dalších památek.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

1 000 000,00 150 000,00

 

Rok 2020

20 let v UNESCO
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Oslavy 20. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO & Národní zahájení Dnů evropského dědictví - organizační zajištění, honoráře umělců.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

500 000,00 200 000,00

 

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji

Podpora prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry (dále jen TIC), Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Moravou – Sdružení cestovního ruchu, v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji za účelem zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Jde o vyhledávání, shromažďování, aktualizace a další šíření turistických informací z příslušného turistického regionu či oblasti, zveřejňování turistických informací o zajímavých místech, atrakcích, trasách, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz, v rámci příslušného turistického regionu, tj. na www.navstivtejeseniky.cz nebo www.strednimorava-tourism.cz (dále jen www.ok-tourism.cz), podpora fungování a rozvoje sítě TIC v kraji a další zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zejména rozšíření otevírací doby TIC v letní turistické sezóně (min. měsíce červenec, srpen), rozšíření nabízených služeb, např. průvodcovské služby, speciální programy pro cílové skupiny, nové produkty, apod.

2021

Sezonní Informační centrum na Svatém Kopečku
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Sezonní pobočka Informačního centra Olomouc bude umístěna na Svatém Kopečku ve foyae ZOO Olomouc a.s. (vedle pokladen) a bude sloužit nejen návštěvníkům ZOO, ale také pěším turistům a cykloturistům. Pobočka bude fungovat od 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

  20 000,00

 

Nadregionální akce cestovního ruchu

Podpora akcí nadregionálního nebo mezinárodního významu s významným vlivem na návštěvnost v jednotlivých turistických lokalitách Olomouckého kraje. Akce by měly do regionu přilákat návštěvníky, kteří zde zůstanou alespoň 1 noc a budou se každoročně vracet. Cílem je udržet a rozšířit nabídku kulturních, turistických a dalších akcí s potenciálem přilákat velký počet návštěvníků.

Dny evropského dědictví - 100. výročí návštěvy TGM v Olomouci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Oslavy 100. výročí návštěvy prezidenta Masaryka v Olomouci, Dny otevřených památek, koncerty, divadla, street art, výstavy, světelné instalace a nasvícené památek.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

900 000,00 100 000,00

 

Individuální žádosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Rok 2021

Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování lávky přes Sitku, která nahradí propadlý most v majetku města na cyklotrase Štěpánov – Olomouc (Chomoutov) – Černovír.

Na realizaci projektu finančně přispěl Olomoucký kraj.

2 027 699,59 1 000 000,00

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu