Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Odpadové hospodářství » Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dle § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o odpadech"). Obec dle zákona o odpadech zabezpečí sběr, shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Informace o objemu a frekvenci svozu sběrných nádob na komunální odpad

Počet sběrných nádob a frekvence jejich svozu vychází z vyhlášky města Olomouce č. 11/2007, ve které je jejich dostatečný objem stanoven produkcí odpadu v množství 4 litry na osobu a den.

Frekvence svozu se liší podle lokalit města a typu zástavby. Obecně je stanoveno, že v lokalitách zástavby rodinných domů, kde probíhá i svoz bioodpadu, je frekvence svozu směsného odpadu v intervalu 1 x 14 dní. V sídlištní zástavbě a v historickém centru města, kde není dostatečný prostor pro umístění většího počtu sběrných nádob, může být nedostačující objemová kapacita nádob nahrazena zvýšenou frekvencí svozu až na interval 2 x týdně.

Bližší informace o termínech a frekvenci svozu v jednotlivých lokalitách nebo na konkrétních adresách může poskytnout dispečink svozu odpadů Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) – tel.: 585 700 035.

V případě nemoci, dovolené popř. jiných závažných důvodů je možno telefonicky požádat o provedení svozu v náhradním termínu.

Požadavky na změnu v počtu nádob a frekvenci svozu je možno uplatnit i nadále prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce formou:

Výměnu poškozených sběrných nádob zajistí Technické služby města Olomouce, a.s. automaticky.

Povinnosti úklidu na sběrných stanovištích:

1. TSMO, a.s. zajistí úklid stanoviště sběrných nádob v den svozu (v případě stanovišť, kde se sváží 2x týdně, bude úklid proveden u druhého svozu) včetně zametení drobného odpadu na zemi.

2. TSMO, a.s. nebudou zajišťovat úklid stanovišť od velkoobjemového kusového odpadu, popř. nebezpečného odpadu, pro tyto odpady jsou určeny sběrové dvory nebo sběrové soboty, toto je povinnost občanů, majitelů a správce objektů.

Informace k platbě poplatku za komunální odpad

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu