Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Strategie cestovního ruchu

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2022–2027

Proč tvoříme Strategii rozvoje cestovního ruchu?

Olomouc je město známé pro své kulturní a historické bohatství, sportovní akce (Olomoucký půlmaraton), výstavy (Flora Olomouc) i řadu tradičních festivalů a akcí (např. Olomoucký tvarůžkový festival, Garden Food Festival, Academia Film Olomouc, Divadelní Flora, Olomoucké shakespearovské léto, Svátky písní, Mezinárodní festival vojenských hudeb, Mezinárodní varhanní festival, Svátky města Olomouce). Cestovní ruch je tedy součástí celoročního fungování města a představuje důležitý zdroj příjmů nejen pro město samotné, ale i pro místní gastronomickou a kulturní scénu a provozovatele ubytovacích zařízení.

Olomouc je atraktivním cílem českých i zahraničních turistů, v roce 2020 však do hry vstoupila pandemie COVID-19 a kompletně změnila životy místních obyvatel a omezila možnosti v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že protipandemická opatření a jejich následné dopady budou přetrvávat a nelze očekávat rychlý návrat k situaci před pandemií s COVID-19, je třeba nově nahlížet na fungování a propagaci cestovního ruchu v našem městě. Další vývoj této oblasti i všech ostatních, které cestovní ruch ovlivňuje a zastřešuje, by měla popsat právě nová Strategie rozvoje cestovního ruchu.

Dopady COVID-19 na cestovní ruch nejsou pouze ekonomické. S jeho příchodem a setrváním ve společnosti se mění také skladba a chování turistů a také jejich preference a očekávání. Tomu je nutné přizpůsobit turistickou nabídku, identifikovat a odstranit nově vnímané překážky a soustředit se na maximální stabilizaci celého odvětví v neustále se měnících podmínkách.

Jaké kroky povedou ke stanovení nové Strategie?

Strategie cestovního ruchu města Olomouce bude dlouhodobý koncepční dokument, který stanoví vize budoucího stavu, cíle a priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě.

Postupně budou zpracovány tři části strategického dokumentu, který bude dokumentem živým, schopným stát na pevných základech.

  • Analytická část – bude shrnovat úspěchy a limity Strategie za minulé období (2014–2020), mapovat aktuální situaci a na základě dostupných dat, analýz a rešerší stanovovat rámcové cíle pro nadcházející období.
  • Návrhová část – bude popisovat jednotlivé cíle a na základě nich formulovat konkrétní představu o fungování cestovního ruchu ve stanoveném období.
  • Implementační část – zaměří se na naplňování představených cílů, návrh konkrétních projektů a vznik akčního plánu.

Kdo stojí za tvorbou nové Strategie rozvoje cestovního ruchu?

Strategii rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2022–2027 připravuje odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s komunikační agenturou Media Age, s.r.o. V rámci projektového týmu se na tvorbě Strategie podílí i externí odborníci. K diskuzi nad Strategií byli přizváni stakeholdeři z podnikatelského a neziskového sektoru, zástupci kulturních institucí, ubytovacích a gastro zařízení a dalších organizací, přímo souvisejících s cestovním ruchem ve městě.

Prezentace analytické a návrhové části proběhne v rámci veřejného projednání, na kterém budou moci občané města předkládat vlastní podněty a připomínky k jednotlivým tématům.

Z jakých dokumentů nová Strategie vychází?

Výchozím dokumentem pro zpracování nové strategie je Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce 2014–2020. Další informace jsou čerpány z oficiálních, aktuálních a relevantních dokumentů, jako jsou:

  • Základní teze připravované Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021–2030
  • Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021
  • Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025
  • Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
  • Strategický plán rozvoje města Olomouce
  • Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021–2027
  • Marketingová studie cestovního ruchu pro Olomoucký kraj na období 2017–2020

Kontakty

Ing. Lucie Bartovská
manažer Strategie
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Magistrát města Olomouce
tel.: 733 146 463

Mgr. Miloslava Šinclová
administrátor Strategie
oddělení cestovního ruchu
Magistrát města Olomouce
tel.: 734 391 716

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon