Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a lékařských oborů, včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií nanotechnologií a optoelektroniky.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice, starobylá Univerzita Palackého, a dvaadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a třiadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou a vědecky vysoce výkonnou evropskou univerzitou. Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací a patentů, internacionalizace, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého je hrdá na svá vědecko-výzkumná centra (viz kapitola Univerzitní město), která zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy a vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst. Nezapomíná ani na mladé vědce či zájemce z řad veřejnosti, pro něž otevřela unikátní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby se z města Olomouce stalo živé, multikulturní a celosvětově uznávané centrum dění v České republice.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko-manažerským vzděláním. Škola nabízí studium profesně zaměřeného bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, který je akreditován v českém i anglickém jazyce. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, pořádá mezinárodní konferenci International Days of Science, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci podnikání a CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V květnu 2022 evidovala MVŠO 294 studentů, přičemž v roce 2021 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 99 % jejích absolventů.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. Univerzita Palackého nabízí různé formy výuky v téměř dvaceti cizích jazycích. V Olomouci jsou dvě základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka (Hálkova a Heyrovského) a tři dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 funguje mezinárodní škola. Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, zapsaná mj. i v anglickém rejstříku škol, vznikla za finanční podpory zahraničních firem a statutárního města Olomouce a nabízí ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního a druhého stupně základní školy.

Žáci mateřských a základních škol zřízených statutárním městem Olomouc a studenti středních škol všech zřizovatelů v Olomouci v roce 2021/2022

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 49 3 424 306,4
Základní školy 25 8 994 599,6
Střední školy 22 8 311 + 146** 799,64*
z toho gymnázia 4 2 742 236,3*

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní forma vzdělání + ostatní formy vzdělání (dálkové, večerní)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2021/2022

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 411 94
Lékařská 2 424 764
Filozofická 5 364 382
Přírodovědecká 3 674 562
Pedagogická 5 582 210
Tělesné kultury 1 834 120
Právnická 1 639 104
Zdravotnických věd 1 055 147
Celkem 22 983 2 572

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon