Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Podnikání

Podnikání

Podnikání

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení či potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.

Na Olomoucku je rovněž vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250–1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak slouží především potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž Inovační centrum Olomouckého kraje. V rámci mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů se ukázal významný potenciál a příležitosti především v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého.

Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.

Ekonomické subjekty s více než 100 zaměstnanci podle odvětví v Olomouci k 31. 12. 2020

  Zaměstnavatelé Počet pracovníků
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví 3 228
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 9 2 201
Výroba textilií, oděvů a usní 9 930
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 12 1 273
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba počítačů, elektronických a elektrických zařízení 4 849
Výroba strojů zařízení 16 1 319
Ostatní zpracovatelský průmysl 8 1 219
Výroba elektřiny, plynu a tepla
Zásobování vodou, činnosti související s odpady
Stavebnictví 25 2 722
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 35 2 750
Doprava a skladování 17 1 936
Ubytování, stravování a pohostinství 8 334
Vydavatelské a telekomunikační činnosti 3 187
Činnosti v oblasti informačních technologií 8 739
Peněžnictví a pojišťovnictví 4 504
Činnosti v oblasti nemovitostí 25 3 980
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 10 2 792
Vzdělávání 51 6 305
Zdravotní péče 12 5 360
Sociální péče 8 762
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 15 1 476
Ostatní činnosti
CELKEM 282 37 866

Zdroj: Úřad práce ČR

Subjekty podle formy podnikání v Olomouci k 31. 12.

Forma podnikání 2016 2017 2018 2019 2020
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) 20 740 21 030 21 281 21 094 21 292
Společnosti s ručením omezeným 4 805 5 023 5 307 5 550 5 754
Akciové společnosti 323 329 342 346 360
Veřejné obchodní společnosti 48 46 47 46 46
Komanditní společnosti 2 2 2 2 2
Státní podniky 1 - - - -
Zahraniční fyzické osoby* 307 295 347 368 372
Nadace a nadační fondy 42 44 44 45 49
Obecně prospěšné společnosti 53 53 54 53 51
Příspěvkové organizace 78 76 75 75 75
Spolky 1 137 1 177 1 122 1 105 1 120
Družstva 115 114 114 99 101
Církevní organizace 49 47 45 45 45
Ostatní 1 635 1 658 1 687 1 722 1 737
CELKEM 29 335 29 894 30 467 30 550 31 004

* do r. 2015 uváděno jako Zahraniční osoby
Zdroj: Český statistický úřad

Proč investovat

 • strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regionu, významná dopravní křižovatka
 • dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství, čerpadlářství); vstupem zahraničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie
 • nové příležitosti pro investory z oblasti výroby i strategických služeb – nájemní haly pro výrobu a skladování, administrativní komplexy
 • nové příležitosti a potenciál v oborech kreativních průmyslů
 • kvalifikovaná pracovní síla - dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, vysokého školství a nadstandardní cizojazyčná vzdělanost
 • vznik významných výzkumných center univerzit pro podporu inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe – příležitosti pro investory v oborech biotechnologií, nanotechnologií, optoelektroniky, farmacie, kosmetiky a v dalších souvisejících oborech
 • nabídka služeb a prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského inkubátoru
 • tradice a zázemí kvalitních stavebních firem i developerských společností
 • zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru služeb a obchodu
 • špičkové kongresové zázemí v nových hotelových kapacitách
 • historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy památek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním zázemím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu