Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podnikání « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Podnikání

Podnikání

Podnikání

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.

Rovněž na Olomoucku je vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž sdružení OK4Inovace. V roce 2016 proběhlo mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů, kde je potenciál a příležitosti hlavně v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého.

Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.

Ekonomické subjekty s více než 100 zaměstnanci podle odvětví v Olomouci k 31. 12. 2018

  Zaměstnavatelé Počet pracovníků
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví 3 152
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 7 1 777
Výroba textilií, oděvů a usní 6 682
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 7 757
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba počítačů, elektronických a elektrických zařízení 3 746
Výroba strojů zařízení 8 1 116
Ostatní zpracovatelský průmysl 8 679
Výroba elektřiny, plynu a tepla
Zásobování vodou, činnosti související s odpady
Stavebnictví 19 2 487
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 19 2 799
Doprava a skladování 9 2 265
Ubytování, stravování a pohostinství 13 617
Informační a komunikační činnosti 8 734
Peněžnictví a pojišťovnictví 6 932
Činnosti v oblasti nemovitostí 18 2 272
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 10 2 924
Vzdělávání 45 6 949
Zdravotní péče 12 5 506
Sociální péče 5 513
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 8 789
Ostatní činnosti
CELKEM 214 34 696

Zdroj: Úřad práce ČR

Subjekty podle formy podnikání v Olomouci k 31. 12.

Forma podnikání 2014 2015 2016 2017 2018
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) 20 588 20 541 20 740 21 030 21 281
Společnosti s ručením omezeným 4 215 4 435 4 805 5 023 5 307
Akciové společnosti 313 321 323 329 342
Veřejné obchodní společnosti 54 52 48 46 47
Komanditní společnosti 2 2 2 2 2
Státní podniky 1 1 1 - -
Zahraniční fyzické osoby* 345 320 307 295 347
Nadace a nadační fondy 40 43 42 44 44
Obecně prospěšné společnosti 54 54 53 53 54
Příspěvkové organizace 78 78 78 76 75
Spolky 1 057 1 091 1 137 1 177 1 122
Družstva 114 113 115 114 114
Církevní organizace 48 49 49 47 45
Ostatní 1 540 1 583 1 635 1 658 1 687
CELKEM 28 449 28 683 29 335 29 894 30 467

* do r. 2015 uváděno jako Zahraniční osoby
Zdroj: Český statistický úřad

Proč investovat

 • strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regionu, významná dopravní křižovatka
 • dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství, čerpadlářství); vstupem zahraničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie
 • nové příležitosti pro investory z oblasti výroby i strategických služeb – nájemní haly pro výrobu a skladování, administrativní komplexy
 • nové příležitosti a potenciál v oborech kreativních průmyslů
 • kvalifikovaná pracovní síla - dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, vysokého školství a nadstandardní cizojazyčná vzdělanost
 • vznik významných výzkumných center univerzit pro podporu inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe – příležitosti pro investory v oborech biotechnologií, nanotechnologií, optoelektroniky, farmacie, kosmetiky a v dalších souvisejících oborech
 • nabídka služeb a prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského inkubátoru
 • tradice a zázemí kvalitních stavebních firem i developerských společností
 • zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru služeb a obchodu
 • špičkové kongresové zázemí v nových hotelových kapacitách
 • historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy památek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním zázemím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu