Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Podnikání

Podnikání

Podnikání

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení či potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.

Na Olomoucku je rovněž vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250–1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak slouží především potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž Inovační centrum Olomouckého kraje. V rámci mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů se ukázal významný potenciál a příležitosti především v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého. Za významný rozvoj podnikatelského prostředí se město Olomouc stalo v roce 2022 vítězem krajského kola srovnávacího výzkumu Město pro byznys.

Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.

Podnikatelské subjekty a organizace s více než 25 zaměstnanci podle odvětví v Olomouci k 31. 12. 2021

  Zaměstnavatelé Počet pracovníků
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví 3 205
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 9 2 305
Výroba textilií, oděvů a usní 10 985
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 13 1 420
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba počítačů, elektronických a elektrických zařízení 4 886
Výroba strojů zařízení 15 1 334
Ostatní zpracovatelský průmysl 8 1 235
Výroba elektřiny, plynu a tepla
Zásobování vodou, činnosti související s odpady
Stavebnictví 23 2 680
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 33 2 820
Doprava a skladování 16 1 995
Ubytování, stravování a pohostinství 8 352
Vydavatelské a telekomunikační činnosti 3 165
Činnosti v oblasti informačních technologií 8 815
Peněžnictví a pojišťovnictví 4 486
Činnosti v oblasti nemovitostí 25 3 752
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 10 2 857
Vzdělávání 50 6 407
Zdravotní péče 11 5 580
Sociální péče 8 829
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 13 1 352
Ostatní činnosti
CELKEM 274 38 461

Zdroj: Úřad práce ČR

Subjekty podle formy podnikání v Olomouci k 31. 12.

Forma podnikání 2017 2018 2019 2020 2021
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) 21 030 21 281 21 094 21 292 21 515
Společnosti s ručením omezeným 5 023 5 307 5 550 5 754 5 955
Akciové společnosti 329 342 346 360 360
Veřejné obchodní společnosti 46 47 46 46 45
Komanditní společnosti 2 2 2 2 2
Státní podniky - - - - -
Zahraniční fyzické osoby* 295 347 368 372 399
Nadace a nadační fondy 44 44 45 49 50
Obecně prospěšné společnosti 53 54 53 51 49
Příspěvkové organizace 76 75 75 75 75
Spolky 1 177 1 122 1 105 1 120 1 083
Družstva 114 114 99 101 98
Církevní organizace 47 45 45 45 47
Ostatní 1 658 1 687 1 722 1 737 1 750
CELKEM 29 894 30 467 30 550 31 004 31 428

Zdroj: Český statistický úřad

Proč investovat

 • strategická poloha v centru Moravy, přirozené spádové a správní centrum regionu, významná dopravní křižovatka
 • dlouhá tradice průmyslové výroby (potravinářství, strojírenství, čerpadlářství); vstupem zahraničních investic do průmyslových zón města dochází k dalšímu rozvoji průmyslu strojírenského, elektrotechnického a také polygrafie
 • nové příležitosti pro investory z oblasti výroby i strategických služeb – nájemní haly pro výrobu a skladování, administrativní komplexy
 • nové příležitosti a potenciál v oborech kreativních průmyslů
 • kvalifikovaná pracovní síla - dobrá úroveň vzdělání, významná role odborného školství, vysokého školství a nadstandardní cizojazyčná vzdělanost
 • vznik významných výzkumných center univerzit pro podporu inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe – příležitosti pro investory v oborech biotechnologií, nanotechnologií, optoelektroniky, farmacie, kosmetiky a v dalších souvisejících oborech
 • nabídka služeb a prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského inkubátoru
 • tradice a zázemí kvalitních stavebních firem i developerských společností
 • zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem, dynamický vývoj sektoru služeb a obchodu
 • špičkové kongresové zázemí v nových hotelových kapacitách
 • historický význam, tradice a kulturnost města jsou spolu s trendem obnovy památek výrazným stimulem rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a atraktivní krajinný rámec společně se sportovním zázemím jsou významným předpokladem kvality života a rekreačních aktivit

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon