Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Podpora podnikání a rozvoje « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Podpora podnikání a rozvoje

Podpora podnikání a rozvoje

Podpora podnikání a rozvoje

Hospodářský rozvoj města je dlouhodobě vnímán ze strany vedení města jako jedna z klíčových oblastí rozvoje a patří k prioritním oblastem podpory. Témata jako hospodářský růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost tvoří nosnou část rozvojových strategií města i regionu.

Systémový rámec podpory hospodářského rozvoje

Podporu a administraci činností souvisejících s hospodářským rozvojem města zajišťuje oddělení hospodářského rozvoje v návaznosti na související činnosti odboru koncepce a rozvoje. Spektrem činnosti těchto pracovišť se statutární město Olomouc snaží reflektovat hlavní tendence zájmů podnikatelů, investorů i developerů, a v rámci svých možností podporovat rozvoj zdejší ekonomiky.

Činnosti v oblasti hospodářského rozvoje města navazují na Programové prohlášení Rady města Olomouce. Podmínky pro podporu klíčových oblastí rozvoje města a nejbližšího okolí jsou zakotveny ve Strategickém plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko, a to prostřednictvím konkrétních opatření a projektů. Město Olomouc pravidelně zajišťuje také průzkum podnikatelského prostředí, jehož cílem je získávání objektivních dat o firmách podnikajících ve městě a blízkém okolí, včetně zjišťování jejich subjektivních názorů na podnikatelské prostředí.

Podpora přílivu investic do města

Město dosud podporovalo investice na svém území především výkupem pozemků, přípravou lokalit vhodných pro výstavbu výrobních provozů a také aktivní asistencí investorům při výběru lokality a přípravě realizace podnikatelských záměrů. Úspěšně se podařilo vybudovat nebo přispět k realizaci několika průmyslových zón, které byly obsazeny převážně zahraničními investory (především průmyslové zóny Keplerova a Pavelkova). Tyto aktivity významnou měrou přispěly ke vzniku několika tisíc nových pracovních míst a zároveň byla nepřímo podpořena řada dalších lokálních firem v rámci (sub)dodavatelských řetězců.

Podpora malých a středních firem

Malé a střední firmy s rozvojovým potenciálem významně podpořilo město také možností realizace podnikatelských záměrů na dotované průmyslové zóně v lokalitě Šlechtitelů. Řada místních firem si zde již vybudovala své provozy a rozšířila tak svou činnost i nabídku nových pracovních míst. V rámci společného projektu s Univerzitou Palackého byla dána v lokalitě zóny Šlechtitelů příležitost rovněž nově vznikajícím inovačním a výzkumně zaměřeným firmám v budově podnikatelského inkubátoru. V současné době pracuje univerzita na dalším rozšíření prostor pro inkubaci firem přípravou nové budovy.

Podpora firem s inovačním potenciálem

Město Olomouc si uvědomuje nutnost reagovat na změny potřeb v lokálním i širším měřítku a s tím souvisí i další zaměření aktivit podpory. Pro další hospodářský rozvoj považuje město jako zásadní podporu inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit.

K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět. Z těchto důvodů se město aktivně podílelo na tvorbě Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK), jejíž naplňování má za úkol zajišťovat sdružení OK4Inovace. Město Olomouc je jedním ze zakládajících členů sdružení OK4Inovace a přispívá na jeho činnost i vybrané inovační nástroje (např. inovační vouchery).  Zástupci města se podíleli i na tvorbě regionální části RIS3  - strategie inteligentní specializace ČR. Motivací bylo efektivně zacílit finanční prostředky do aktivit vedoucích k posílení inovačních aktivit v regionu, a to i díky významnému zapojení místních podnikatelů v procesu tvorby strategie. O podporu oblastí inovací, podnikání, zaměstnanosti, výzkumu, vzdělávání a dalších usilují zástupci města také v rámci Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace (tzv. ITI).

Asistence investorům

Oddělení hospodářského rozvoje průběžně usiluje o atrakci investorů do města s cílem nabídky nových pracovních míst. Zahraničním ale i tuzemským firmám s neznalostí zdejšího prostředí je nabízena asistence při orientaci v místním prostředí, pomoc s výběrem vhodné lokality či vhodných objektů k podnikání, a to nejen v průmyslových zónách. Město pomáhá i v oblasti vyhledávání a zprostředkování informací z oblasti trhu práce, školství apod., ale často asistuje i při zprostředkování kontaktů s dalšími lokálními institucemi. Úspěšnou realizací jednotlivých investičních záměrů však role města nekončí, i nadále je s investory v kontaktu a v návaznosti na jejich rozvojové či jiné potřeby v rámci města se snaží firmám asistovat v rámci tzv. aftercare aktivit.

V posledních letech je ve městě patrný zvýšený zájem developerů o výstavbu kancelářských a multifunkčních komplexů. Oddělení hospodářského rozvoje spolupracuje s developery na atrakci firem, které by v rámci těchto nově vznikajících prostor mohly přinést do města nová pracovní místa, především v žádaných oborech strategických služeb.

Nástroje pro podporu

K podpoře zaměstnanosti a ekonomického rozvoje jsou využívány také různé marketingové nástroje, jako jsou prezentace investičních projektů na veletrzích investičních příležitostí, pravidelné publikování faktografických údajů o městě v rámci Profilu města Olomouce, článků o investičních příležitostech nebo prezentace informací pro investory na webu města v sekci určené podnikatelům. Odborní zástupci města se účastní jednání s tuzemskými i zahraničními investory, zpravidla doprovázené prezentacemi o příležitostech, které město k podnikání nabízí. Ke vzájemné informovanosti i zpětné vazbě přispívá i pravidelné setkávání vedení města se zástupci významných olomouckých firem a podnikatelů.

Podnikatelé mohou v rámci spektra činností odboru koncepce a rozvoje konzultovat vhodnost umístění svých podnikatelských záměrů na vytipovaných lokalitách vzhledem k podmínkám definovaným územním plánem. Nejen podnikatelské veřejnosti usnadní oceňování stavebních pozemků Cenová mapa stavebních pozemků na území města, jejíž každoroční aktualizaci zpracovává oddělení hospodářského rozvoje.

Partnerství pro podporu hospodářského rozvoje města i regionu

Ve městě působí řada veřejnoprávních i privátních subjektů, které společně aktivně spolupracují jednak na tvorbě strategií pro ekonomický rozvoj města a regionu, ale také při řešení konkrétních požadavků jednotlivých investorů. Spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje se účastní především Magistrát města Olomouce – odbor koncepce a rozvoje, Krajský úřad – odbor strategického rozvoje kraje, Regionální kancelář CzechInvest, Úřad práce Olomouc, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Hospodářská komora okresu Olomouc a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Kontakty na významné instituce působící ve městě naleznete v sekci Profil města.

Reference

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu