Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Podpora podnikání a rozvoje

Podpora pro podnikatelské subjekty a investory

Podpora pro podnikatelské subjekty a investory

Podporu a administraci činností souvisejících s hospodářským rozvojem města zajišťuje oddělení strategického rozvoje v návaznosti na související činnosti odboru strategie a řízení. Spektrem činnosti těchto pracovišť se statutární město Olomouc snaží reflektovat hlavní tendence zájmů podnikatelů, investorů i developerů, a v rámci svých možností podporovat rozvoj zdejší ekonomiky.

Oddělení strategického rozvoje (STR) průběžně usiluje o atrakci investorů do města s cílem nabídky nových pracovních míst. Zahraničním ale i tuzemským firmám s neznalostí zdejšího prostředí je nabízena asistence při orientaci v místním prostředí a pomoc s výběrem vhodné lokality či vhodných objektů k podnikání. Podnikatelé zde také mohou konzultovat vhodnost umístění svých podnikatelských záměrů na vytipovaných lokalitách vzhledem k podmínkám definovaným územním plánem. Město pomáhá i s vyhledáváním informací z oblasti trhu práce, školství, atd., popř. se zprostředkováním kontaktů s orgány městské správy a dalšími institucemi na území města. Úspěšnou realizací jednotlivých investičních záměrů však role města nekončí, i nadále je s investory v kontaktu a v návaznosti na jejich rozvojové či jiné potřeby se snaží firmám asistovat v rámci tzv. aftercare aktivit.

Marketingové a další nástroje pro podporu podnikání

K podpoře zaměstnanosti a ekonomického rozvoje jsou využívány mj. různé marketingové nástroje, jako jsou prezentace investičních projektů na veletrzích investičních příležitostí, pravidelné publikování faktografických údajů o městě v rámci Profilu města Olomouce, článků o investičních příležitostech nebo prezentace informací pro investory na webu města v sekci určené podnikatelům. Odborní zástupci města se účastní jednání s tuzemskými i zahraničními investory, zpravidla doprovázené prezentacemi o příležitostech, které město k podnikání nabízí. Ke vzájemné informovanosti i zpětné vazbě přispívá i pravidelné setkávání vedení města se zástupci významných olomouckých firem a podnikatelů.

Město Olomouc pravidelně zajišťuje také průzkum podnikatelského prostředí, jehož cílem je získávání objektivních dat o firmách podnikajících ve městě a blízkém okolí, včetně zjišťování jejich subjektivních názorů na podnikatelské prostředí. Nejen podnikatelské veřejnosti usnadní oceňování stavebních pozemků Cenová mapa stavebních pozemků na území města, jejíž každoroční aktualizaci zpracovává oddělení strategického rozvoje.

Příprava infrastruktury pro realizaci podnikatelských záměrů

Město dosud podporovalo investice a záměry jednotlivých podnikatelských subjektů na svém území především výkupem pozemků, přípravou lokalit vhodných pro výstavbu výrobních provozů a také aktivní asistencí investorům a podnikatelům při výběru lokality a přípravě realizace jejich podnikatelských záměrů. Úspěšně se podařilo vybudovat nebo přispět k realizaci několika podnikatelských zón, které byly obsazeny buď zahraničními a domácími investory (především průmyslové zóny Keplerova a Pavelkova) nebo malými a středními firmami s rozvojovým potenciálem a nově vznikajícími inovačními a výzkumně zaměřenými firmami (podnikatelská zóna v lokalitě Šlechtitelů, kde své služby nabízí mj. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého vč. podnikatelského inkubátoru). Tyto aktivity významnou měrou přispěly ke vzniku několika tisíc nových pracovních míst a zároveň byla nepřímo podpořena řada dalších lokálních firem v rámci (sub)dodavatelských řetězců.

Podpora firem s inovačním potenciálem

Pro další hospodářský rozvoj považuje město jako zásadní podporu inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit.

K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět. Z těchto důvodů se město aktivně podílelo na tvorbě Regionální inovační strategie Olomouckého kraje, jejíž naplňování má za úkol zajišťovat sdružení OK4Inovace. Zástupci města se dále podíleli i na tvorbě regionální části RIS3 - strategie inteligentní specializace ČR. O podporu oblastí inovací, podnikání, zaměstnanosti, výzkumu, vzdělávání a dalších usilují zástupci města také v rámci Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace.

Partnerství pro podporu hospodářského rozvoje města i regionu

Ve městě působí řada veřejnoprávních i privátních subjektů, které společně aktivně spolupracují jednak na tvorbě strategií pro ekonomický rozvoj města a regionu, ale také při řešení konkrétních požadavků jednotlivých investorů. Spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje se účastní především Magistrát města Olomouce – odbor strategie a řízení, Krajský úřad – odbor strategického rozvoje kraje, Regionální kancelář pro Olomoucký kraj agentury CzechInvest, Okresní hospodářská komora Olomouc, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., a další. Kontakty na významné instituce působící ve městě naleznete v sekci Profil města.

Užitečné odkazy

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon