Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

19. prosince 2018 (st)

Dne 13. 12. 2018 vyhlásil Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2019.

Priority Programu prevence kriminality 2019 jsou:

1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

POPIS PARAMETRŮ PODPROGRAMU 314 082 – INVESTIČNÍ PROJEKTY

1) Kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících)

Slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků; zvyšují bezpečnost občanů v obci, vytvářejí tzv. bezpečné zóny, vytlačují kriminalitu a přestupkovou činnost mimo snímané zóny, podporují efektivní spolupráci a koordinaci postupů městské a obecní policie s Policií ČR. Mobilní kamerové soubory jsou nasazovány v místech, kam se přesunula trestná činnost a kde by nasazení stabilního systému nebylo efektivní. Rozšíření již existujícího kamerového souboru je realizováno s cílem zefektivnit stávající kamerový soubor, zajistit jeho využití pro další účely spojené s preventivními aktivitami. Kamerové systémy jsou tvořeny jednotlivými kamerovými body (soubor technických zařízení od kamer přes držáky až po kabeláž), a to jak stacionárními tak mobilními. Další součástí kamerových systémů jsou zařízení k přenosu signálu (drátové i bezdrátové), vyhodnocovací a záznamová zařízení, potřebný software, další příslušenství a řídící centrum.

2) Zabezpečovací soubory

Opatření tohoto typu mají primárně dva účinky směřující ke zvýšení bezpečí občanů. Prvním je odstrašující a jednoznačně preventivní účinek. V místech, kde je nainstalován technický nebo mechanický prvek zabezpečení a jeho instalace je zjevná, potenciální pachatel neútočí a majetek i zdraví občanů zůstává bez úhony. Druhým účinkem je ztížení podmínek při páchání trestné činnosti a zvýšená možnost zajištění pachatele přímo na místě činu obecní policií nebo Policií ČR. Mezi zabezpečovací soubory patří např. elektromotorické a elektromechanické zámkové systémy, bezpečnostní kování a závory, bezpečnostní dveře, uzamykací stojany na kola, elektrické zabezpečovací systémy, uzavřené televizní okruhy, perimetrie, kontrolní systémy selektivního vstupu, přepěťové ochrany, ochrany dat a informací, objektové vysílače, elektronická vjezdová zařízení.

3) Vyhodnocovací soubory

I tato opatření mají důležité účinky směřující ke zvýšení bezpečí občanů. Základním účinkem je ztížení podmínek při páchání trestné činnosti a zvýšená možnost zajištění pachatele přímo na místě činu obecní policií nebo Policií ČR. Dále vyhodnocovací soubory slouží k následné analýze, konstruování dalších dodatečných bezpečnostně – preventivních opatření i k dopadení pachatele. Mezi vyhodnocovací soubory patří např. vzdálené přístupy do ovládání zabezpečovací techniky v rizikových objektech, pulty centralizované ochrany.

4) Mříže

Efektivní prostředek situační prevence kriminality, který bude používán výhradně u objektů vytipovaných na základě statistiky, sociologického šetření nebo místní znalosti policie a bude v majetku obce. Plní dvě primární funkce – preventivní v podobě odrazení pachatele a vylučující a znesnadňující spáchání protiprávní činnosti. Tímto prvkem bude chráněn majetek, který je nejčastějším objektem zájmu pachatelů. Může se jednat o okenní mříže, dveřní, chodbové apod. Mříže musí splňovat certifikační kritéria kladená na kvalitní mechanické zábranné prostředky a budou pevně spojeny se stavbou.

5) Osvětlení rizikových míst

Je určeno k osvětlení konkrétního bezpečnostně problémového prostoru, který byl identifikován na základě statistik, sociologického šetření nebo zkušeností policie. Cílem je působit preventivně a odradit potenciální pachatele od protiprávní činnosti na osobách nebo majetku. Kromě základního účelu odrazení pachatele působí výrazně na psychiku občanů, kteří se v osvětlených prostorách cítí bezpečněji. Osvětlení zvyšuje pravděpodobnost, že protiprávní akt nebude dokonán, pachatel bude vyrušen nebo zajištěn policií. Jedná se např. o alarmové osvětlení, osvětlení podchodů, nadchodů, nepřehledných zákoutí, osvětlení parkovišť, domovních průčelí, chodeb apod. Osvětlení může být doplněno nerozbitnými kryty v provedení antivandal a detektory pohybu. Součástí je kabeláž a rozvody.

6) Oplocení rizikových míst

Jedná se o efektivní prostředek, jehož cílem je zajištění ochrany majetku, případně zvýšení bezpečnosti osob v účelově vymezených prostorách. Zájmovými zónami budou např. parkoviště (krádeže aut, věcí z aut a součástí vozidel) a přístupové cesty k majetku ve vlastnictví obce (např. školy, divadla, muzea, knihovny, kulturní a sportovní areály). Oplocení bude instalováno v místech vytipovaných na základě statistiky, sociologického šetření nebo místní znalosti policie. Bude splňovat certifikační kritéria kladená na kvalitní mechanické zábranné prostředky a bude pevně spojeno se zemí. Oplocení bude instalováno včetně sloupků a souvisejících stavebních prací.

7) Software pro bezpečnostní a preventivní účely

Smyslem tohoto parametru je podpořit a zajistit preventivní činnost z hlediska softwarového vybavení jednotlivých subjektů působících v oblasti prevence kriminality. Jedná se o samostatná bezpečnostní zařízení, součásti větších celků i součásti celých komplexů. Cílem je poskytnout subjektům pracujícím v oblasti prevence kriminality a zvyšování bezpečí občanů dostatečné technické zázemí pro jejich činnost. Jedná se např. o zařízení nebo sestavy PC, periferní zařízení a příslušenství, nosiče softwaru, zařízení pro záznam příchozích a odchozích hovorů, bezpečnostní a logistický systém, přístupové systémy. Dále se bude jednat např. o specifické programy, lokální i síťové aplikace, databáze, grafické a mapové soubory, převaděče (formátovače), upgrade programů, multilicence apod. Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače, nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.

8) Hardware pro bezpečnostní a preventivní účely

Smyslem tohoto parametru je podpořit a zajistit preventivní činnost z hlediska hardwarového vybavení jednotlivých subjektů působících v oblasti prevence kriminality. Jedná se o samostatná bezpečnostní zařízení, součásti větších celků i součásti celých komplexů. Cílem je poskytnout subjektům pracujícím v oblasti prevence kriminality a zvyšování bezpečí občanů dostatečné technické zázemí pro jejich činnost. Jedná se např. úložiště dat, systémy ozvučení, systémy pro správu dat, zařízení pro digitální záznam a distribuci obrazu, systém pro signalizaci stavu ohrožení a střežení osob a majetku, systém pro podporu neslyšících, systémy pro komunikaci a pro výměnu dat. Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky počítače, bez nichž by nebyl schopen pracovat.

9) Sportovní hřiště a plácky

Smyslem tohoto parametru je vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní prožívání volného času. Zvýšením počtu opravených a zlepšených sportovních ploch docílíme větší zapojení dětí i mladých dospělých do sportovních aktivit, podpoří se jejich soutěživost a zdravý životní styl, odkloní se od patologických forem trávení volného času. Kultivací dříve zanedbaných ploch dojde k pozitivnímu a bližšímu vztahu občanů k jejich okolí. Bude se převážně jednat o vybudování nových a oživení starých a zanedbaných sportovních hřišť a plácků včetně povrchů ve vytipovaných rizikových lokalitách (víceúčelová sportovní hřiště a plácky pro kolektivní sporty), jejich případné ohrazení nebo oplocení a osazení herními prvky.

POPIS PARAMETRŮ PODPROGRAMU 314 083 – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY

Neinvestiční projekty v oblasti prevence kriminality

Smyslem tohoto parametru je realizace aktivit „typových“ projektů prevence kriminality, které mají za cíl:

  • snížení počtu trestných činů (TČ) či obecně snížení páchání protiprávního jednání (zločiny, přečiny, přestupky), případně zabránění jejímu zvyšování,
  • omezení možností k páchání protiprávního jednání,
  • zvýšení pocitu bezpečí občanů,
  • eliminace či snížení škod vzniklých následkem páchání protiprávního jednání,
  • zabránění a snižování recidivy vč. podpory resocializace pachatelů protiprávního jednání,
  • zabránění či snížení dopadů sekundární viktimizace a pomoc obětem,
  • zabránění vzniku či eskalace konfliktů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách,
  • vychovávat, vzdělávat, šířit osvětu a poradenství zaměřené jak na nejširší veřejnost, tak na specifické cílové skupiny,
  • pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek, zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností apod.).

Eventuální další informace a konzultace poskytne manažerka prevence kriminality
PhDr. Jarmila Fritscherová, tel.: 585562110, 606749911.

| Poslední úprava: 19. prosince 2018 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon