Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odborné komise « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise

Odborné komise RMO ve volebním období 2014 - 2018

Odborné komise RMO ve volebním období 2014 - 2018

31. října 2018 (st)

Odborné komise jsou iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a ze své činnosti odpovídají radě města. Jejich členy a předsedy jmenuje rada města, která je rovněž v případě potřeby odvolává z funkce.

Statut odborných komisí RMO

 1. Komisi zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen RMO) ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Komise je poradním a iniciativním orgánem RMO. Rozhodovací pravomoci má pouze tehdy, pokud jí byly delegovány RMO.
 3. Počet členů komise je 9, pokud RMO nestanoví jinak.
 4. Písemné návrhy na členy komise RMO podávají volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Olomouce. Členy komise, předsedu (zpravidla z členů ZMO) a tajemníka jmenuje a odvolává RMO. Tajemníkem komise je zaměstnanec Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) nebo organizace založené či zřízené městem.
 5. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise, usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů komise.
 6. Zápis z jednání komise, jehož součástí je usnesení, pořizuje tajemník komise. Správnost zápisu potvrzuje svým podpisem předseda komise nebo člen pověřený předsedou řízením jednání komise.
 7. Zápis s usnesením komise postoupí tajemník ihned po podepsání příslušnému náměstkovi.
 8. Komise si může vyžádat stanoviska a podklady odborů MMOl, organizací založených či zřízených městem a od dalších komisí zřízených RMO.
 9. Komise může k jednání přizvat zaměstnance MMOl, případně další hosty.
 10. Tento Statut schválila RMO dne 25. 1. 2010 a doplnit či měnit jej může pouze RMO.
 11. Člen RMO se může zúčastnit jednání s hlasem poradním.

 

| Poslední úprava: 31. října 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu