Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Noclehárna » Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

Cílová skupina:

Sociální služba je poskytována mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení.

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy). V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí.

Pozn.: Osoby, kterým je sociální služba poskytována, jsou v textu označovány jako klienti.

Podmínky pro přijetí:

 • zaplacení poplatku za nocleh
 • předložení platného dokladu totožnosti
 • u cizinců - státních občanů zemí mimo EU předložení průkazu o povolení pobytu
 • u osob s rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti předložení tohoto rozhodnutí a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem zařízení pro zjištění informací, zda zájemce spadá do cílové skupiny a vzhledem ke své situaci objektivně potřebuje podporu sociální služby a pro vypracování individuálního plánu služby
 • přijetí klienta na krizový nocleh bez úhrady v případě, kdy nemá finanční prostředky na zaplacení úhrady za službu Noclehárna, maximálně však v počtu 3 noclehy za každý kalendářní měsíc, krizové noclehy mohou být čerpány jednotlivě i v celku bez přerušení.

Zájemci nebude poskytnuta sociální služba, pokud:

 • žádá o sociální službu nebo službu, kterou Noclehárna neposkytuje (např. žádá o ubytování) – v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu
 • prokazatelně nespadá do cílové skupiny (např. ženy, mladší 18 ti let)
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je agresivní
 • není zdravotně způsobilý k pobytu v Noclehárně (např. není samostatný v běžných úkonech sebeobsluhy, prokazatelně trpí parazitárním onemocněním)
 • vzhledem k nedodržování osobní hygieny by zásadním způsobem narušil soužití s ostatními klienty
 • neplní dojednané kroky v rámci individuálního plánování v termínech dohodnutých s klíčovým pracovníkem po dobu delší než 2 kalendářní měsíce – máme za to, že nemá zájem o změnu své nepříznivé situace
 • mu bylo Noclehárnou ukončeno poskytování sociální služby z důvodů porušení smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • je-li kapacita Noclehárny naplněna (kapacita je 10 lůžek).

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby:

Zájemce o službu se stává klientem noclehárny po uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby noclehárna. Před uzavřením smlouvy je seznámen se všemi právy a povinnostmi, které jako klient sociální služby má, dále je informován o sociální službě, možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Přenocování na noclehárně je bez nároku na rezervaci. O přijetí rozhoduje pracovník, který realizuje příjem na zařízení.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon