Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Azylový dům » Poslání, cíle a zásady

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Poslání

Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Cíle Azylového domu:

Cílem poskytování sociální služby je motivace klientů a rozvoj, popř. zachování, jejich schopností k samostatnému řešení problémových sociálních situací. Cíle je dosahováno pomocí individuálně plánovaných kroků vycházejících z potřeb každého klienta a prostřednictvím poskytnutí krátkodobého ubytování. Plánované kroky by měly vést k postupnému začleňování klientů zpět do společnosti tak, aby žili běžným způsobem života.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Zásada svobodné volby – každý klient si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své dosavadní situace. Zaměstnanci klientovi navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to podmínky poskytované služby dovolí.
 • Zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech klientů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání
 • Zásada podpory samostatnosti klienta – s klientem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
 • Zásada jednotných pracovních postupů – všichni zaměstnanci postupují podle stejné metodiky, jejich jednání je pro klienty předvídatelné, nedochází k rozdílnému uplatňování např. sankcí, všichni klienti mají stejná práva a povinnosti.
 • Zásada individuálního přístupu ke klientům – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými klienty a jsou respektovány jejich osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jejich individuální potřeby.
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup
 • Zásada zajištění podpůrného a bezpečného prostředí - klienti mají zajištěno bezpečné prostředí v budově AD (existence postihů při nedodržení pravidel, zajištění soukromí při individuálních kontaktech, uzamykatelné skříňky pro klienty, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti objetu).

CO NABÍZÍME (PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ČINOSTÍ):

Ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích:

Azylový dům umožňuje sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu dohodnutou v rámci vstupního pohovoru před uzavřením smlouvy, maximálně však na 12 měsíců. Sjednaná doba poskytnutí ubytování vždy zohledňuje počet a charakter sjednaných osobních cílů pro poskytování sociální služby.

Avšak ubytování není samotným cílem služby, je prostředkem umožňujícím dlouhodobou individuální sociální práci vedoucí k posílení schopnosti klientů vést běžný život.

Součástí ubytování jsou i vytvořené podmínky pro umožnění celkové hygieny těla, samostatnou přípravu stravy ve společných kuchyňkách, zajištění úklidu na pokojích i ve společných prostorách, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.

Ubytovaným poskytujeme: tekuté mýdlo v dávkovačích mýdla ve společných koupelnách, toaletní papír v zásobnících na WC a pravidelnou výměnu ložního prádla.

Ubytovaným při zahájení služby v případě potřeby poskytujeme:

 • zámek na petlici – po ukončení služby se vrací na služebnu
 • krizové potraviny – dle aktuálních zásob.

Ubytovaným na vyžádání zapůjčíme žehličku a žehlící prkno, v případě podezření výskytu vší ve vlasech a vousech zapůjčíme zastřihávač vlasů a vousů (po použití je dezinfikován pracovníkem).

Individuální sociální práce:

Základní sociální poradenství:

Pracovníci zařízení poskytují zájemcům a dalším osobám informace o běžně dostupných zdrojích, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci dotazované osoby. Jsou to zejména tyto informace:

 • o možnostech výběru sociální služby podle potřeb tazatele a o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče)
 • o právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby Azylový dům.

Individuální konzultace zaměřené na plánování:

Individuální konzultace má klient se svým klíčovým pracovníkem minimálně 1x za dva měsíce, v případě potřeby i častěji (zejména v období prvních dvou měsíců po zahájení poskytování sociální služby). Na individuálních konzultacích pracuje klient s podporou klíčového pracovníka na formulaci cílů tzv. individuálního plánu služby a na úkolech v tomto plánu dohodnutých. V průběhu konzultací také klíčový pracovník s klientem monitoruje plnění individuálního plánu.

Systematická sociální práce:

Vede ji klíčový pracovník ve spolupráci s ostatními pracovníky služby při společných setkáních s klientem, konaných zpravidla 1x za 14 dní. Cílem je aktivizace a podpora klienta při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí vedoucích k naplnění cílů spolupráce uvedených ve smlouvě o poskytování sociální služby.

Nejčastěji se jedná o podporu vedoucí k obnově nebo upevnění schopností a dovedností klienta při:

 • péči o svůj zevnějšek a své prostředí
 • jednání s úřady a institucemi
 • hledání a udržení si ubytování
 • využívání zdravotní péči a pečovat o své zdraví
 • hledání a udržení si zaměstnání
 • hospodaření se svými finančními prostředky
 • obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a společenských vztahů.

Aktivizační a volnočasové činnosti:

a) wifi

Klienti mají možnost přístupu na internet prostřednictvím wifi. Pracovníci zařízení klienty vedou k tomu, aby této možnosti využili k získání alespoň základní internetové gramotnosti a k vyhledávání informací týkajících se dohodnutých cílů v individuálních plánech služby.

b) aktivizační program

V rámci aktivizačního programu, který je součástí plánování průběhu poskytování sociální služby, si klienti s potřebnou podporou pracovníků služby obnovují nebo upevňují

 • potřebné činnosti nutné pro běžný úklid a údržbu domácnosti a společných prostor obvykle k domácnosti náležejících
 • potřebné činnosti nutné pro péči o okolí domácnosti – např. úklid chodníků, odklízení sněhu, péče o zeleň
 • pracovní návyky – např. provedení práce v dohodnutém termínu, pravidelnost provedení práce, kvalita provedené práce
 • zodpovědnost za provedené činnosti
 • pravidelný denní rytmus při výkonu domluvených činností.

Skupinové aktivity pro klienty:

Klienti se mohou zúčastnit skupinových aktivit pořádaných zařízením. Cílem těchto aktivit je smysluplné trávení volného času. Zařízení tyto aktivity pořádá s přihlédnutím na technické možnosti služby.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon