Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Azylový dům » Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je sociální služba určena (cílová skupina):

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří:

 • přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou
 • mají sníženou nebo žádnou schopnost řešit vzniklou situaci
 • chtějí s podporou pracovníků zařízení tento problém aktivně řešit tak, aby žili způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
 • jsou samostatní v běžných úkonech sebeobsluhy
 • jsou způsobilí platit za sociální službu
 • domluví se česky nebo slovensky alespoň na základní úrovni.

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, nevidomým, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy) a osobám, které vzhledem k nedodržování osobní hygieny zásadním způsobem narušují soužití s ostatními klienty.

Podmínky pro přijetí:

 • předložení vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby
 • předložení platného dokladu totožnosti - občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • předložení potvrzení praktického lékaře o způsobilosti k využívání pobytové sociální služby - akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní
 • samostatnost v běžných úkonech sebeobsluhy – bez pomoci jiné osoby zvládá obléci se a dojít na pokoj, do sprch, na toaletu a do obchodu
 • u cizinců - předložení průkazu o povolení pobytu (netýká se občanů členského státu Evropské unie)
 • u osob s rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti předložení tohoto rozhodnutí a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem zařízení pro zjištění informací, zda zájemce spadá do cílové skupiny a vzhledem ke své situaci objektivně potřebuje podporu pobytové sociální služby (zda zájemce je či není schopen řešit ztrátu bydlení samostatně bez podpory sociální služby).

Poskytování sociální služby je odmítnuto zájemci, pokud:

 • nepředložil platný doklad totožnosti - služba není poskytována anonymně, cizinec ze zemí mimo Evropskou unii nepředložil průkaz o povolení k pobytu a osoba nezpůsobilá právně jednat nepředložila kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • žádá o sociální službu nebo službu, kterou Azylový dům neposkytuje (např. žádá jen o ubytování – nenahrazujeme komerční ubytovny, nebo žádá o trvalý pobyt) – v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu
 • prokazatelně nespadá do cílové skupiny (např. nebylo prokázáno snížení či ztráta schopnosti vzniklou situaci řešit, není samostatný v běžných úkonech sebeobsluhy, nedomluví se česky nebo slovensky ani na základní úrovni)
 • jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby Azylový dům (nedoloží aktuální posudek praktického lékaře – akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní)
 • mu bylo Azylovým domem ukončeno poskytování sociální služby z důvodů porušení smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • je-li kapacita Azylového domu naplněna (kapacita je 48 lůžek).

Postup při přijetí nových klientů:

 • zájemci mohou kontaktovat pracovníky služby osobně, telefonicky nebo písemně (např. e-mailem)
 • základní informace o službě v rozsahu Informačního letáku pracovníci zájemci poskytují osobně, telefonicky nebo písemně (např. e-mailem)
 • Žádost o poskytování sociální služby Azylový dům a formulář Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti osoby bez přístřeší k využití pobytové sociální služby Azylový dům zájemce obdrží přímo od pracovníka služby (případně ji můžeme zaslat e-mailem nebo si ji zájemce stáhne z internetových stránek)
 • pracovník služby zájemce pozve k návštěvě zařízení, kde proběhne vstupní pohovor, tzv. jednání se zájemcem o sociální službu, ze kterého je pořízen písemný záznam (který je uložen v azylovém domě na služebně pracovníků), v rámci tohoto jednání si klient i pracovník vyjasní, co zájemce od služby očekává, co nabízí služba a jakým způsobem by služba mohla být poskytována
 • na jednání zájemce předloží platný doklad totožnosti, žádost o poskytování sociální služby, potvrzení praktického lékaře, případně další doklady vyjmenované v odstavci Podmínky pro přijetí
 • z provozních důvodů může být vstupní pohovor rozdělen do více jednacích dnů
 • v případě, že zájemci je možno službu poskytnout, zájemce se sociálním pracovníkem dojednají konkrétní rozsah a způsob poskytování sociální služby, způsob úhrady platby za službu a formu aktivizačního programu; dále sociální pracovník vypracuje písemný návrh smlouvy, seznámení zájemce s návrhem smlouvy a vysvětlí mu obsah této smlouvy
 • smlouvu o poskytování sociální služby za poskytovatele uzavírá vedoucí služby nebo jeho zástupce
 • ubytování na Azylovém domě je možné pouze po podpisu smlouvy o poskytování sociální služby
 • zájemce má právo kdykoliv jednání ukončit.

Pracovník může odmítnout jednání se zájemcem:

 • který vykazuje známky dekompenzovaného stavu, např. se obrací na osoby, které nejsou v místnosti (má hlasové halucinace). Pracovník zájemci zprostředkuje lékařskou pomoc a je-li to možné, zájemci předá „Informační leták“ služby.
 • u kterého jsou prokazatelné známky akutní intoxikace (alkohol, jiné návykové látky). Zájemci pracovník vysvětlí, že s ním bude jednat pouze ve střízlivém stavu. Ve zvlášť závažných případech (např. ohrožení zájemce na životě a zdraví, agresivita zájemce) pracovník přivolá PČR.
 • který nepředloží platný průkaz totožnosti. Pracovník zájemce informuje o možnosti využití Noclehárny a o způsobech vyřízení platného dokladu totožnosti.
 • v případě časové zaneprázdněnosti pracovníka z pracovních důvodů (např. odvod peněz, jednání s klientem služby či s jiným zájemcem). Pracovník se zájemcem domluví termín nového jednání.
 • v případě, kdy jednání se zájemcem vyžaduje speciální dovednosti, které pracovník neovládá (např. znaková řeč). V případě, že zájemcem je osoba s poruchou sluchu, pracovník jej písemně informuje o možnosti vzít si na jednání vzít tlumočníka, popřípadě mu jej pracovník pomůže zajistit (Oblastní unie neslyšících Olomouc).

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon