Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Žádost o osvojení (adopci), pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu (náhradní rodinná péče – NRP)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

nrp-001

04. Základní informace

Náhradní rodinná péče (NRP) je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své původní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí s pozitivním vlivem na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Náhradní rodinná péče se uskutečňuje osvojením, poručenstvím a opatrovnictvím nebo pěstounstvím.

Magistrát města Olomouce vyhledává ve správním obvodu města Olomouce děti, jimž je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. Dále přijímá a posuzuje žádosti fyzických osob o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o NRP může podat fyzická osoba - občan České republiky nebo cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 492/2011) nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů.

06. Podmínky a postup řešení

Kontaktovat sociální pracovníky pro NRP oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu. Je vhodné dojednat si předem osobní setkání, při kterém žadatel obdrží komplexní informace k institutu NRP a převezme si potřebné formuláře týkající se NRP.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele.

08. Dotčené instituce

Žádost o NRP se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele, pokud je žadatelem manželský pár, pak v místě trvalého pobytu jednoho z manželů. Pro správní obvod statutárního města Olomouce (žadatel má trvalý pobyt na tomto území).

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Po shromáždění všech potřebných dokumentů se žádost postupuje na příslušný krajský úřad, který zajišťuje psychologické vyšetření a psychoterapeutickou přípravu žadatelů na přijetí dítěte do rodiny. Krajský úřad po odborném posouzení žádosti vydává rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení či pěstounské péče.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro prvotní konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti vždy občanský průkaz, další doklady a potvrzení individuálně dle pokynů pracovníků pro náhradní rodinnou péči.

11. Formuláře

Formuláře na webu MPSV

Další formuláře a dotazníky obdržíte na konzultaci s příslušným pracovníkem. Doporučujeme formuláře NRP vyplňovat až po osobní návštěvě, aby tyto doklady byly správně vyplněny a příp. doplněny potřebnými údaji, doklady apod.

13. Lhůty pro vyřízení

Od data podání žádostí do postoupení kopie spisové dokumentace žadatele na krajský úřad běží správní lhůty dle správního řádu. O zařazení žadatele do evidence žadatelů rozhoduje krajský úřad po odborném posouzení žadatele, popř. i před odborným posouzením žadatele. Je třeba počítat se lhůtou přibližně 1 roku, neboť se jedná o velmi specifický a zodpovědný proces.

15. Návazné činnosti

Žadatelé musí umožnit vstup pracovníkům vykonávajícím sociálně – právní ochranu do jejich domácnosti, spolupracovat na doplnění potřebných skutečností, účastnit se přípravy na přijetí dítěte do rodiny, podrobit se psychologickému vyšetření, účastnit se osobního jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a skutečností rozhodných pro svěření dítěte, hlásit veškeré změny důležité pro posouzení žádosti (změna bydliště, kontaktů, rozvod atd.).

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

Proti správnímu rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ve věci náhradní rodinné péče lze podat odvolání. Odvolání se podává Magistrátu města Olomouce, který je postoupí k projednání Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

15. 12. 2014

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon