Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Úřad online » Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Horní náměstí 583

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Horní náměstí 583

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně Magistrátu města Olomouce na Horním náměstí (v přízemí budovy radnice).

Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště na Horním náměstí, nebo přímo u správního orgánu (u konkrétního odboru) vyzvednout.

Příloha: Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně - (Tabulka XLSX)

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách, je v době jejich aktuálnosti, vyvěšena

 1. na webových stránkách města Olomouc (www.olomouc.eu), v nabídce „Úřad online“
 2. na nástěnce u podatelny na radnici na Horním náměstí.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště na Horním náměstí, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.

Doplňková informace

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí č.p. 583 je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen.

Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Magistrát města Olomouce není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.
Od 1.1.2016 zajišťuje magistrát převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to na pracovišti podatelny v budově radnice, Horní náměstí č.p. 583.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny - Horní náměstí 583, Olomouc, o uložení zásilky.

 1. Zásilku odeslanou orgány Statutárního města Olomouce, tj. Magistrátem města Olomouce nebo Městskou policií Olomouc lze pro adresáta uložit u správního orgánu. Adresa místa uložení zásilky je zveřejněna na webových stránkách www.olomouc.eu a současně s oznámením o uložení zásilky a výzvou s poučením, uložena na podatelně Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí 583 (budova radnice) v úředních hodinách magistrátu po celou dobu platnosti výzvy.
 2. Pokud je zásilka doručována prostřednictvím České pošty, je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Olomouci, Horním náměstí, kontaktní telefon (+420 585 523 276). Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí – pátek v době od 8.00 do 19.00 hodin a v sobotu 8:00 do 12:00 hod.
 3. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode do dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
 4. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
 5. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, s evidenční adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Horní náměstí 583, Olomouc, který má opravdu zájem o doručování písemností na adresu svého skutečného pobytu, má několik možnosti, jak si vždy zajistit přímé doručení:

 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • na ohlašovně pobytu Magistrátu města Olomouce nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon