Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje koupi pozemku parc. č. 389/12 ostatní plocha o výměře 12m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX a XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu určenou znaleckým posudkem 24 624,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
3

schvaluje bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33 m2, parc. č. 93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18 m2, parc. č. 145/1 (dle GP část b) o výměře 272 m2 a parc. č. 146/1 (dle GP část d) o výměře 18 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
4

schvaluje darování pozemku parc.č. st. 1033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 789 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
5

schvaluje budoucí darování části pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha o výměře cca 348 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
6

schvaluje bezúplatný převod projektových dokumentací “Most – U Rybářských stavů“ a „Dolní Novosadská – přečerpávací stanice“ z vlastnictví statutárního města Olomouc (převodce) na Povodí Moravy, s.p. (nabyvatele) spolu s právy a povinnostmi s nimi souvisejícími dle důvodové zprávy bod 2.1.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon