Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Grasse Pavel, Ing. arch., určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Mgr. Anna Lajčíková, Ph.D., Ing. arch. Jiří Šobr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č. XI regulačního plánu MPR Olomouc zkráceným postupem, jehož obsahem je prověření podmínek pro využití pozemků parc. č. st. 187/1 a parc. č. 116/4 k.ú. Olomouc - město dle důvodové zprávy, za podmínky uzavření dohody o úhradě nákladů na zpracování změny č. XI/1 regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu a následně úhrady poměrné části nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města Olomouce.


 
3

ukládá informovat navrhovatele změny regulačního plánu MPR Olomouc o výsledku jednání zastupitelstva

T: 6. 3. 2023

O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon