Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: odbor majetkoprávní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 9. 12. 2022

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

revokuje usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, část 8 ve věci schválení

- prodeje spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 756/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 756/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 176.338,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 756/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 756/22821; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 176.338,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní,

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
3

schvaluje nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy č. p. 837, byt. dům, 1. máje 26, na pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
4

schvaluje nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy - kůlny a bazénu, obojí nezapisované do katastru nemovitostí, na pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
5

nevyhovuje žádosti pana XXXXX ve věci udělení souhlasu s převedením spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 68/100: jednotky č. 789/7, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 678/48380 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
6

schvaluje změnu dohody o parcelaci č. OMAJ-PR/DOH/002713/2015/Mlc uzavřené dne 24. 2. 2016 s panem XXXXX a XXXXX a postoupené dne 14. 9. 2016 souhlasným prohlášením o postoupení práv a povinností z dohody o parcelaci panu XXXXX, spočívající ve změně termínu pro uzavření darovací smlouvy do 31. 1. 2027 dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
7

schvaluje darování částí pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha (dle GP díly „b“ a „d“) o celkové výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
8

schvaluje darování částí pozemku parc. č. 614/24 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „c“) o celkové výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce bod č. 2.2.


 
9

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 1114/2 ostatní plocha a parc. č. 1220/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
10

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 232/16 ostatní plocha) o výměře 28 m2 a pozemku parc. č. 232/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti SOCHAŘI, v.o.s. za kupní cenu ve výši 104 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
11

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1177/5 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti KM-PRONA, a.s. za kupní cenu ve výši 360 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
12

schvaluje prodej pozemku parc. č. 253/2 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 131 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
13

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 253/2 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
14

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 369 ostatní plocha (dle GP parc. č. 369/2 ostatní plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti ABO valve, s.r.o. za kupní cenu ve výši 7 986,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
15

schvaluje koupi pozemků parc. č. 930/22 orná půda o výměře 1 303 m2 a parc. č. 1024/3 ostatní plocha 130 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Praha West Investment v.o.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 780 268,50 Kč vč. DPH a za podmínek dle Smlouvy o převodu nemovitých věcí uzavírané mezi společností Praha West Investment v.o.s. a statutárním městem Olomouc dle přílohy č. 1 k dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon