Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: odbor majetkoprávní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

neschvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 68 m2 a pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 68 m2 a pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
3

schvaluje darování části pozemku parc. č. 296/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 296/2 ostatní plocha) o výměře 43 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti REZIDENCE U PARKU, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
4

schvaluje koupi pozemků parc. č. 793/1 ostatní plocha o výměře 7 949 m2, parc. č. 793/7 ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 793/10 ostatní plocha o výměře 463 m2, parc. č. 793/19 ostatní plocha o výměře 137 m2, parc. č. 793/27 ostatní plocha 75 m2 a parc. č. 795/16 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc a koupi 3 laviček a prvků mobiliáře dětského hřiště umístěných na pozemku parc. č. 793/10 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, vše z vlastnictví společnosti Rezidence Chomoutov s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za celkovou kupní cenu ve výši 1 331,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
5

schvaluje koupi pozemků parc. č. 1678/299 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 1678/300 ostatní plocha o výměře 90 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 82/11 ostatní plocha o výměře 1 315 m2, parc. č. 210/2 ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 210/4 ostatní plocha 103 m2, vše v k. ú. Nový svět u Olomouce, vše obec Olomouc z vlastnictví společnosti Vision spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.


 
6

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 740 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 740/4) o výměře 44 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 24 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.


 
7

nevyhovuje žádosti společnosti MOSPA s.r.o. o uzavření dohody o narovnání týkající se částí pozemků parc. č. 403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. č. 403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc. č. 805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 403/29 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 403/66 zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc) ve vlastnictví společnosti MOSPA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
8

nevyhovuje žádosti společnosti MOSPA s.r.o. o uznání vydržení vlastnického práva k částem pozemků parc. č. 403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. č. 403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc. č. 805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.


 
9

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.


 
10

nevyhovuje nabídce pana XXXXX ze dne 13. 1. 2022 na koupi ideálního podílu 1/27 na pozemku parc. č. 874 orná půda o výměře 496 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.


 
11

trvá na usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, obec Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 části pozemku parc. č. 874 orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.7.


 
12

schvaluje směnu pozemku parc. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a SJM XXXXX (ideální podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 330/1 zahrada (dle GP parc. č. 330/6 zahrada) o výměře 81 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím že statutární město Olomouc uhradí doplatek cenového rozdílu ve výši 50 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 1/2 XXXXXza kupní cenu ve výši 25 000,- Kč,

- podíl o velikosti 1/2 SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 25 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.


 
13

revokuje usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016, bod programu 3, bod 31 ve věci schválení směny části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 zahrada) o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů XXXXX, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada (dle GP parc. č. 701/34 ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 17 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.


 
14

schvaluje směnu pozemku parc. č. 700/26 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 701/34 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 47 035,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.


 
15

schvaluje přeřazení pozemku parc. č. 446/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rámci „Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období r. 2019-2022“ z kategorie A – nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či směně, do kategorie C - nemovité věci určené k prodeji či směně dle důvodové zprávy bod č. 1.10.


 
16

nevyhovuje žádosti společnosti VENDINGNET s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.


 
17

nevyhovuje žádosti společnosti Nestlé Česko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.


 
18

nevyhovuje žádosti společnosti URGA, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 841/41 o výměře 74 m2, parc. č. 1086/31 o výměře 83 m2 a parc. č. 1086/54 o výměře 75 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.


 
19

nevyhovuje žádosti obecně prospěšné společnosti Společnost Podané ruce o.p.s. o prodej části pozemku parc. č. 86/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.


 
20

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 616 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.


 
21

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1961/11 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.


 
22

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.


 
23

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.


 
24

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19.


 
25

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.


 
26

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 719/3 orná půda o výměře 248 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. dle důvodové zprávy bod č. 1.21.


 
27

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 45/13 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.


 
28

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 45/13 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.


 
29

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23.


 
30

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. OMAJ-SMV/KUP/001970/2017/Mlc ze dne 7. 9. 2017 uzavřené s Vojenskou nemocnicí Olomouc, příspěvkovou organizací, kterým dojde k prodloužení termínu pro rekonstrukci ohradní zdi na pozemcích parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. 37/3 zahrada a parc. č. 24/1 zahrada, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do 5. 10. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 1.24.


 
31

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/68/2012/Vr ze dne 12. 11. 2012 se společností Moravia Star Invest s.r.o. ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 5. 2016, kterým dojde k prodloužení termínu pro vybudování nebytových prostor mateřské školy v rozsahu jedné třídy o kapacitě max. 28 míst včetně vnitřního zázemí, zahrady a včetně potřebného vybavení a současně zahájení jejího provozu do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 1.25.


 
32

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s. při kupní ceně ve výši 2 704 840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.26.


 
33

schvaluje budoucí zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31. 5. 2027 na pozemek parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za cenu 2 704 840,- Kč a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.26.


 
34

schvaluje budoucí zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou za kupní cenu ve výši 2 704 840,- Kč při zcizení celých pozemků parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nebo za kupní cenu ve výši 1 778,- Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada (dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.


 
35

schvaluje prodej pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č. 4 zahrada (dle GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, panu XXXXX, za kupní cenu ve výši 2.220.000,- Kč.

V případě, že pan XXXXX neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej shora uvedených nemovitých věcí XXXXX za kupní cenu ve výši 2.210.000,- Kč s tím, že paní XXXXX je povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy.

V případě, že paní XXXXX neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej shora uvedených nemovitých věcí paní XXXXX za kupní cenu ve výši 1.950.000,- Kč s tím, že paní XXXXX je povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
36

nevyhovuje nabídce manželů XXXXX a nabídce společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. na prodej pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č. 4 zahrada (dle GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
37

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a částí pozemků parc. č. 4 zahrada (dle GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
38

schvaluje prodej pozemků parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 1216 zahrada o výměře 203 m2 a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/5 ostatní plocha) o výměře 27 m2 a parc. č. 1045/20 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1045/54 ostatní plocha) o výměře 21 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti UNNI Development beta s.r.o., za kupní cenu ve výši 2.832.222,- Kč.

V případě, že společnost UNNI Development beta s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej shora uvedených nemovitých věcí paní XXXXX za kupní cenu ve výši 2.822.222,- Kč s tím, že paní XXXXX je povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy.

V případě, že paní XXXXX neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, ZMO schvaluje prodej shora uvedených nemovitých věcí panu XXXXX za kupní cenu ve výši 2.770.000,- Kč s tím, že pan XXXXX je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
39

nevyhovuje nabídce pana XXXXX, nabídce paní XXXXX, nabídce pana XXXXX, nabídce manželů XXXXX, nabídce společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. a nabídce pana XXXXX na prodej pozemků parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 1216 zahrada o výměře 203 m2 a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/5 ostatní plocha) o výměře 27 m2 a parc. č. 1045/20 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1045/54 ostatní plocha) o výměře 21 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27.


 
40

schvaluje prodej pozemků parc. č. 44/3, parc. č. 44/4, parc. č. 44/6, vše zahrada, parc. č. 45/1, parc. č. 45/2, parc. č. 45/3, vše ostatní plocha, a parc. č. 1613/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši 946.325,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
41

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a žádosti paní XXXXX o prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
42

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 195 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
43

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 573 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
44

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
45

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
46

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
47

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
48

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 136 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
49

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
50

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
51

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
52

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 135 m2 a výměře 176 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
53

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
54

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 235 m2 a parc. č. 45/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
55

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 244 m2 a parc. č. 45/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
56

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
57

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
58

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.28.


 
59

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 327 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy České republice – s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. za kupní cenu ve výši 75,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.29.


 
60

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1959/4) o výměře 1847 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti OLMA, a.s. za kupní cenu ve výši 5 737 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.30.


 
61

schvaluje prodej pozemků parc. č. 987/10 ostatní plocha a parc. č. 987/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a.s. za kupní cenu ve výši 1 901 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.31.


 
62

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 34/1 (dle GP díl „a“) o výměře 19 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Bytový dům Lazecká s.r.o. za kupní cenu ve výši 83 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.32.


 
63

schvaluje prodej pozemků parc. č. 2593/7 ostatní plocha a parc. č. 2599/2 zahrada, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová společnosti REVEL VUTZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 319.235,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.33.


 
64

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1045/33 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 165 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč,

- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč,

- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.34.


 
65

schvaluje prodej pozemku parc. č. 700/27 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 21 605,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.35.


 
66

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1105/6 zahrada (dle GP parc. č. 1105/10 zahrada) o výměře 20 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 27 235,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.36.


 
67

schvaluje prodej pozemku parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č.e. 7, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 695/2 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní pozemek) o výměře 61 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 108 930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.37.


 
68

schvaluje prodej pozemků parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná st., ve vlastnictví XXXXX, a parc. č. 2027/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům XXXXX a XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 60 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.38.


 
69

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/14 lesní pozemek) o výměře 138 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 64 440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.39.


 
70

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/13) o výměře 41 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 16 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.40.


 
71

schvaluje darování uměleckého díla – sochy „Revoluce“ z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 


Přílohy:
příloha: Majetkoprávní záležitosti - mapové podklady - anonymizovaná verze
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 1 k bodu č. 1.7. důvodové zprávy - anonymizovaná
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 2 k bodu č. 1.10. důvodové zprávy - neanonymizovaná
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 3 k bodu č. 1.10. důvodové zprávy - anonymizovaná
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 4 k bodu č. 1.27. důvodové zprávy - anonymizovaná
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 5 k bodu č. 2.1. důvodové zprávy - anonymizovaná
(stránkový dokument)
příloha: Majetkoprávní záležitosti - Příloha č. 6 k bodu č. 2.1. důvodové zprávy - anonymizovaná
(stránkový dokument)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon