Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: odbor majetkoprávní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

nevyhovuje žádosti pana XXXXX ze dne 18. 11. 2019, 3. 9. 2020 a 17. 2. 2021 o prodej pozemku parc. č. 245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č.p. 99, obč.vyb., Lidická č.o. 31, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej bytu 2 + 1 v domě č. p. 131, Černá cesta 16, na pozemku parc. č. st. 231/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
3

nevyhovuje nabídce společnosti Radio Haná, s.r.o. na darování pozemku parc. č. 1947/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z jejího vlastnictví do vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
4

nevyhovuje žádosti Římskokatolické farnosti Olomouc – Nové Sady o směnu pozemků parc. č. 249/21 trvalý travní porost o výměře 961 m2, parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 180/15 orná půda o výměře 1 392 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Nové Sady dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
5

schvaluje směnu částí pozemku parc. č. 764/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/1 ostatní plocha díl “b+c“) o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX za části pozemků parc. č. 763/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/2 ostatní plocha) o výměře 11 m2 a parc. č. 842/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 842/6 ostatní plocha) o výměře 127 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 212.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
6

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1120/5 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1229/15 ostatní plocha o výměře 456 m2, parc. č. 1229/17 ostatní plocha o celkové výměře 86 m2, parc. č. 1229/18 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1229/20 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 1229/23 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 291/34 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc. č. 291/35 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 292/1 ostatní plocha o celkové výměře 57 m2, parc. č. 292/2 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 293/2 ostatní plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 293/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
7

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 545 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
8

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 127/2 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
9

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 755/224 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
10

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 46/6 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
11

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
12

nevyhovuje žádosti společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 580 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
13

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 145/1 a parc. č. 144/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
14

nevyhovuje žádosti spolku Hanácký aeroklub Olomouc, z.s. o prodej části pozemku parc. č. st. 1386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je stavba č.p. 972, jiná st., v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
15

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1410 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
16

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 994/35 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
17

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 994/35 ostatní plocha o výměře 60 - 90 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
18

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 787/2 ostatní plocha a parc. č. 784/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
19

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 894/2 orná půda o výměře 166 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
20

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
21

schvaluje prodej pozemku parc. č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 85.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
22

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 896/8 ostatní plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXXza kupní cenu ve výši 45 630,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 
23

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2611 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX, do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 3.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20.


 
24

schvaluje prodej pozemku parc. č. 158/21 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 75 100,- Kč, a to:

- podíl o velikosti 1/2 XXXXX za kupní cenu ve výši 37 550,- Kč,

- podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 37 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.


 
25

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/159 ostatní plocha) o výměře 38 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GERI Plus s.r.o. za kupní cenu ve výši 308 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
26

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/6 zahrada) o výměře 66 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 146 360,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
27

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/8 zahrada) o výměře 99 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 218 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
28

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/5 zahrada) o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 148 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
29

schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/2 zahrada o výměře 141 m2 a parc. č. 727/7 zahrada o výměře 73 m2) o celkové výměře 214 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 464 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
30

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) o výměře 91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 238 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
31

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) o výměře 67 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 176 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
32

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 543/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 543/23 ostatní plocha) o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 82 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26.


 
33

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/7 zahrada) o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 11 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27.


 
34

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2/18 orná půda a části pozemku parc. č. 2/95 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 314 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28.


 
35

nevyhovuje žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ve výši 29 506,37 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.1.


 
36

schvaluje prominutí nájemného za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 54 572,40 Kč spolku Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 287,89 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, obč. vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za podmínky uhrazení dluhu na nájemném do 31. 3. 2022 včetně úroků z prodlení se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon