Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Hana Filáková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu,
 
2schvaluje  budoucí darování částí pozemku parc. č. 601/1, ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle situačních nákresů o rozsahu cca 290 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc,
 
3schvaluje  budoucí koupi části pozemku parc. č. 95/5, ovocný sad v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle situačního nákresu o rozsahu cca 2 m2 ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci za obvyklou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným po kolaudaci stavby,
 
4schvaluje  revokaci usnesení č. 6 část 10 ze dne 27. 6. 2016 ve věci budoucího darování části pozemku parc.č. 1026/18, ostatní plocha o výměře cca 880 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle situačního nákresu z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc,
 
5schvaluje  dodatek č. 1 kupní smlouvy OI-IP/KUP/003198/2016/Hen ze dne 3. 3. 2017 uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy,
 
6schvaluje  koupi pozemku parc. č. 415/20 orná půda o výměře 162 m2, část pozemku parc. č. 415/19 (dle GP parc. č. 415/25) ostatní plocha o výměře 1 145 m2 a část pozemku parc. č. 416/11 (dle GP parc. č. 416/79) o výměře 228 m2, vše v k.ú Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 3 303 300,- Kč vč. DPH 21 % se zdůvodněním dle důvodové zprávy,
 
7neschvaluje  směnu pozemků parc. č. 415/20 orná půda o výměře 162 m2, část pozemku parc. č. 415/19 (dle GP parc. č. 415/25) ostatní plocha o výměře 1 145 m2 a část pozemku parc. č. 416/11 (dle GP parc. č. 416/79) o výměře 228 m2, vše v k.ú Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. za pozemek parc.č. st. 903 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 264 m2 k.ú. Povel, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s cenovým doplatkem ve výši 1 310 667,40 Kč bez DPH ve prospěch SMOl.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon