Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora; Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Ing. Martin Luňáček, pověřen zastupováním ved. odd.

Mgr. Anna Lajčíková

Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Michaela Kličková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Pozemky v k. ú. Slavonín – návrh řešení
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 1 ve věci schválení směny pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy a pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Iegor Zabirzhevskyi za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy (ideální podíl 1/2) a pana Iegor Zabirzhevskyi (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu.
 
2schvaluje  předběžný návrh na uzavření smíru spočívajícího v koupi části pozemku parc. č. 516 zahrada o výměře cca 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví paní Galyny Goryacheva do vlastnictví statutárního města Olomouce a v uzavření dohody o narovnání, v rámci které žalobci vezmou zpět žaloby projednávané Okresním soudem v Olomouci pod sp. zn. 21 C 342/2012 (aktuálně v odvolacím řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp zn. 56 Co 277/2013) a sp. zn. 12 C 157/2016, účastníci se dohodnou, že po sobě z těchto soudních řízení nebudou ničeho požadovat a žalobci prohlásí, že z titulu náhrady za omezení vlastnického práva za dobu do uzavření dohody ničeho nežádají a do budoucna se vzdávají práva na případnou náhradu za omezení vlastnického práva dle důvodové zprávy.
 
3nevyhovuje  návrhu žalobců pana Vitaliy Zabirzhevskyy, pana Iegor Zabirzhevskyi a paní Galyny Goryacheva na uzavření smíru sporu spočívajícího zejména ve směně části pozemku parc. č. 516 zahrada o výměře cca 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Galyny Goryacheva za část pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře cca 421 m2 a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu, ve zřízení služebnosti cesty a ve věci vzdání se majetkových nároků žalobců dle důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon