Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. arch. Hana Galíková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 6. 2017

 
Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - vydání souboru
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2ověřilo  tímto, že Soubor změn č. I.A.1 není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 1 vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011

3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje

 
3vydává  v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) Soubor změn č. I.A.1 formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
 
4ukládá  odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydání Souboru změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc

T: ihned

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Přílohy: příloha: Zm_I.A.1_I-00 Textová část výroku Souboru změn č. I.A.1
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-01 Výkres základního členění území
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-02.1 Hlavní výkres
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-02.2 Koncepce dopravní infrastruktury
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-02.3 Koncepce technické infrastruktury
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-03 Výkres veř. prospěš. staveb, opatření a asanací
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_II-00 Textová část odůvodnění - celá
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_II-01 Koordinační výkres
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_II-02 Výkres širších vztahů
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_II-03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-S1 Schéma výšk. regulace a polycentrického systému
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I.A.1_I-S2 Schéma etapizace
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I_III-01 Vyhodnocení vlivů na využití území
(stránkový dokument)
příloha: Zm_I_III-02 SEA
(stránkový dokument)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon