Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 3. 2016

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana Václava Heince za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1918/1 ostatní plocha v rozsahu cca 180 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.st. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2 a stavby na něm stojící, objekt bydlení č.p. 386 a pozemku parc.č. 479/7 zahrada o výměře 60 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve spoluvlastnictví paní Vlasty Mádrové a pana Miroslava Mádra za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření darovací smlouvy na svršek tramvajové trati v délce 0,402424 km kolej č.1 a 0,399929 km kolej č.2, která se nachází v ulici 1. máje na pozemcích parc.č. 116/46, 116/53 a 121/3 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Svršek tramvajové trati bude darován z vlastnictví Dopravního podniku města Olomouce jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1920/1 ostatní plocha v rozsahu cca 799 m2 a parc.č. 1921/1 v rozsahu cca 1001 m2 ostatní plocha, oba v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7revokuje  část Usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění manželů Ing. Petra Máje a JUDr. Zlaty Májové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy

a

schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 (dle GP část „a“ o výměře 84 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění manželů Ing. Petra Máje a JUDr. Zlaty Májové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.

 
8schvaluje  uzavření darovací smlouvy na darování části projektové dokumentace investiční akce „Olomoucký hrad“ z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného Metropolitní kapitula Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1232/12 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, o výměře 93 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako dárce a darován bude do vlastnictví Olomouckého kraje jako obdarovaného, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 868/1 a parc.č. 869 v k.ú. Nová Ulice spočívajícího v právu umístění a provozování plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, provozování, provádění úprav, oprav a odstraňování plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemků parc.č. 385/8, p.č. 385/15, p.č. 385/16, p.č. 385/18, p.č. 385/19, p.č. 622/3, p.č. 654/1, p.č. 654/2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem pro Povodí Moravy, s.p. spočívající v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a oprav cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 718/42 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR spočívající v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a oprav cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
 
13schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1914/1 v k.ú. Holice u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem pro Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování podpěr lávky cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění kontrol, údržby a oprav ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
 
14schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení a v právu vstupu za účelem vybudování, provádění oprav, úprav, údržby a provozování na částech pozemků parc.č. 784/2, 784/10, 804/2, 805/1, 808/10 a 808/11 vše v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako povinného ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. jako oprávněného. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu