Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení

oddělení infrastrukturního majetku

oddělení právní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 3. 2016

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení a části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, společnosti REVEL VUTZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.350.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
2nevyhovuje  nabídce pana Ing. Jaroslava Gbelce a nabídce manželů Zuzany a Libora Lasákových ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení a části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
3schvaluje  zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a pozemek parc. č. 2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) oba v k. ú. Huzová, obec Huzová za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, ke které bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
4schvaluje  prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky č. 727/50 v domě č. p. 727, byt. dům, Voskovcova 2, na pozemku parc. č. st. 802 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Jaromíru Vicherovi kupní cenu ve výši 1.809.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
5schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542, byt. dům, Smetanova 32, na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu Václavu Číhalovi za kupní cenu ve výši 1.585.001,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
 
6nevyhovuje  nabídce pana Jiřího Němce, nabídce manželů Bc. Žanety a MUDr. Bc. Viktora Šebkových a nabídce pana Radka Hýbnera a manželů Dalibora a Jitky Hýbnerových věci prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542, byt. dům, Smetanova 32, na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na pozemku parc. č. st. 722 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
 
7schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní Kataríně Holomkové za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
 
8revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 22 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
9schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně veřejně přístupné účelové komunikace, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – kanalizační stoka včetně kanalizačních šachet, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
10schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
11revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014 bod 6, část 23 ve věci schválení prodeje částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho části pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 1127/3 a „díl a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha za 110.435,- Kč, náklady za 8.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
 
12schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) o výměře 140 m2, a část pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP „díl a“) o výměře 1 m2, a pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha o výměře 199 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně veřejně přístupné účelové komunikace, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – kanalizační stoka včetně kanalizačních šachet, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 198.340,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
 
13schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační stoky na části pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
 
14revokuje  část usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 20 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to:

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Bc. Jánu a Ludmile Bačikovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Marcele Bednaříkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Josefu a Erice Chmelařovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Mgr. Martinu Černému za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Ladislavu Červinkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Michalu a Ludmile Číčelovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní Aleně Šrotířové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Svatavě Dvořáčkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Irmgard Frantíkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Ivaně Haraštovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Petru a Zuzaně Janouškovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Lubomíru a Evě Kaštovským za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Davidu Knebelovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Vladimíru a Zdeňce Kollerovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Mgr. Dagmar Krylovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Karlu a Aleně Křížovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Janu a Andree Kvapilovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 4.267,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní Zuzaně Léskové za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Radovanu Panáčkovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Přemyslu a Lence Pavlovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Antonínu a Jaroslavě Sedlářovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Vladimíru a Elišce Slehovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Slívovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní Zuzaně Součkové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Mgr. Rostislavu a Ivě Spurným za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Rudolfu Strkáčovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Šaichovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Jiřímu Škarohlídovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Romanu Škrabišovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Josefu a Marii Špannerovým za kupní cenu ve výši 567,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu Zdeňku Šrotířovi za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Miroslavu Tomkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Radku Tošenovskému za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu Ladislavu Veselskému za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Miroslavu a Janě Veselským za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Mileně Mlýnské za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

 
15schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to:

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Bc. Jánu a Ľudmile Bačikovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Marcele Bednaříkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Josefu a Erice Chmelařovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Mgr. Martinu Černému za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Ladislavu Červinkovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Michalu a Ludmile Číčelovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Svatavě Dvořáčkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Irmgard Frantíkové za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Ivaně Haraštovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Petru a Zuzaně Janouškovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Lubomíru a Evě Kaštovským za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Davidu Knebelovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Vladimíru a Zdeňce Kollerovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Petru a Mgr. Dagmar Krylovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Karlu a Aleně Křížovým za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Janu a Andree Kvapilovým za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu Miroslavu Lantovi za kupní cenu ve výši 2.134,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní Zuzaně Léskové za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 600,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Andree Mičelů za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní Mileně Mlýnské za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Nguyen Anh Tuan a Vu Thi Hoa za kupní cenu ve výši 4.983,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Radovanu Panáčkovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Přemyslu a Lence Pavlovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Antonínu a Jaroslavě Sedlářovým za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní Janě Vitonské za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Slívovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 640/13679 shora uvedeného pozemku panu Janu Sloukovi za kupní cenu ve výši 2.133,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Mgr. Rostislavu a Ivě Spurným za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Rudolfu Strkáčovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu Tomáši Šaichovi za kupní cenu ve výši 718,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Jiřímu Škarohlídovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Romanu Škrabišovi za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Ing. Josefu a Marii Špannerovým za kupní cenu ve výši 567,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu Zdeňku Šrotířovi za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní Aleně Šrotířové za kupní cenu ve výši 553,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ing. Miroslavu Tomkovi, CSc. za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu Ladislavu Veselskému za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům Miroslavu a Janě Veselským za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,

se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

 
16schvaluje  nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná st., na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně příslušenství dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
 
17nevyhovuje žádosti  pana Jiřího Navrátila o koupi pozemků parc. č. 566/15 orná půda o výměře 1 066 m2, parc. č. 566/26 orná půda o výměře 235 m2, parc. č. 583/21 orná půda o výměře 958 m2 a parc. č. 583/31 orná půda o výměře 942 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
 
18nevyhovuje žádosti  o koupi pozemků parc. č. 251/8 orná půda (dle GP díly "a", "m", "f", "o", "d", "r") o výměře 857 m2, část parc. č. 251/6 orná půda (dle GP díl "g") o výměře 1061 m2, parc. č. 251/9 orná půda (dle GP díly "e", "c", "n") o výměře 136 m2, parc. č. 251/35 orná půda (dle GP díl "p" a "q") o výměře 32 m2, část parc. č. 251/5 orná půda (dle GP díl "h") o výměře 35 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Štýbnar & Finance s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
 
19schvaluje  koupi pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb., a části pozemku parc. č. 451/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/40 ostatní plocha) o výměře 2 933 m2, na které se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího - zejména dětské dopravní hřiště s komunikacemi, chodníky, dopravním značením a světelnou signalizací, dlážděná plocha s dřevěným přístřeškem s posezením, osvětlení, lavičky s odpadkovými koši, mobilní oplocení, kanalizační šachta, komunikace a zahrazovací sloupky, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 650 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
20nevyhovuje žádosti  žádosti paní Jiřiny Peřinové o prodej pozemku parc. č. st. 1208 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
 
21nevyhovuje žádosti  pana Tomáše Kopečného o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 66 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
 
22nevyhovuje žádosti  manželů Antonína a Zdeňky Kejklíčkových o prodej části pozemku parc. č. 431/4 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
 
23nevyhovuje žádosti  pana Stanislava Meiznera o prodej pozemku parc. č. 1552 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
 
24nevyhovuje žádosti  pana Jana Schejbala o prodej části pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
 
25nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Dušana Vogla o prodej pozemku parc. č. 333 lesní pozemek v k. ú. Dalov, obec Šternberk dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
 
26nevyhovuje žádosti  paní Evy Boudníkové o prodej části pozemku parc. č. 9/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
 
27nevyhovuje žádosti  spolku TJ MILO Olomouc o směnu části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 907 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 84/3 ostatní plocha o výměře 8 570 m2 a pozemky parc. č. st. 681 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
28schvaluje  prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 871 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za období od 1. 1. 2014 do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce ve výši 35,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
29schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1223/21 lesní pozemek) o výměře 402 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu Petru Buksovi za kupní cenu ve výši 15.465,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
 
30schvaluje  prodej pozemků parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č.e. 36, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 1156/8 zahrada, na kterém se nachází dvě vrtané studny, sloupek elektrické přípojky a vodovodní přípojka, vše ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Jiřímu Kopečnému za kupní cenu ve výši 118 025,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
 
31schvaluje  směnu části pozemku parc. č. 256/8 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 487 zahrada díl „c“) o výměře 55 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jana Aschenbrennera, na které se nachází stavba jiného vlastníka, podzemní kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 256/6 trvalý travní porost (dle GP pozemek parc. č. 487 zahrada díl „e“) o výměře 4 m2, v

k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jana Aschenbrennera, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména sloupek s elektropřípojkou a podzemní kabelové vedení NN a stavba části místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, za část pozemku parc. č. 487 zahrada (dle GP část pozemku parc. č. 256/8 zahrada díl „b“ ) o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení a vodovodní přípojka ve vlastnictví pana Jana Aschenbrennera, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází podzemní stavba sklepu (1.PP odstraněné budovy bez čp/če, objekt k bydlení) ve vlastnictví pana Jana Aschenbrennera, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, s tím, že pan Jan Aschenbrenner uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši celkem 27.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.

 
32schvaluje  prodej pozemku parc. č. 230/5 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, dlážděný přístupový chodník a vjezd, zděný sloupek elektrické přípojky ve vlastnictví kupujícího, a stavba jiného vlastníka, zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, manželům Ludmile a Josefu Dvorským do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 217 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
33schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/7) o výměře 91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiných vlastníků - část oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude tudíž předmětem převodu, manželům Ing. Oldřichu a Ing. Ludmile Podivínským do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 162.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
34schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/3 zahrada) o výměře 140 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – zejména oplocení a udírna, panu Pavlu Čadílkovi za kupní cenu ve výši 59 449,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
35schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/19 zahrada) o výměře 53 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází oplocení ve vlastnictví kupujících, manželům Jiřímu a Jiřině Srovnalovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 24 649,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
36schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 zahrada) o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní Janě Ševčíkové za kupní cenu ve výši 12 649,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
37nevyhovuje žádosti  paní Jany Ševčíkové o prodej části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/27 zahrada) o výměře 23 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
38schvaluje  prodej pozemků parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 76, obč. vyb., včetně parovodní přípojky a přípojky NN, parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, parc. č. 189 ostatní plocha, parc. č. 190 ostatní plocha a parc. č. 31/55 orná půda, včetně studny, venkovních schodů, oplocení s podezdívkou, bránou a brankou, zpevněných asfaltových a betonových ploch, zpevněných ploch z betonových dlaždic a zámkové dlažby, opěrných zdí, ocelových držáků popínavých rostlin, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména vedení rozvodného tepelného zařízení, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 790 450,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
39schvaluje  zřízení služebnosti zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení k pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č.p. 76, obč. vyb., jejímž obsahem je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci a rozvody studené vody a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 76, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
40schvaluje  zřízení věcného břemene zřízení a provozování rozvodného tepelného zařízení k pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č.p. 76, obč. vyb., jehož obsahem je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci a rozvody studené vody a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 76, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
41nevyhovuje žádosti  společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o snížení kupní ceny o nájemné za období od 1. 1. 2016 do doby prodeje nemovitých věcí dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
42nevyhovuje žádosti  společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o zřízení služebnosti cesty a stezky přes pozemek parc. č. 31/8 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
 
43schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1651/3 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího, a to vodovodní přípojka, vč. vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty, plynovodní přípojka včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu a chráničky pro umístění rozvodů elektrické energie a sdělovacích kabelů, a parc. č. 1961/14 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Josef KVAPIL a.s. za kupní cenu ve výši 255 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
 
44schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) o výměře 496 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, suchý záchod, zahradní chatka, zpevněná plocha z betonových dlaždic, skleník, zahradní účelový objekt a přístřešek ve vlastnictví paní Pavlíny Řezáčové, manželům Miloslavu a Pavlíně Řezáčovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 224 901,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
 
45schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) o výměře 474 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení, zahrádkářská chata, přípojka NN, skleník a kopaná studna s čerpadlem ve vlastnictví pana Oldřicha Šilbacha, manželům Oldřichu a Jaroslavě Šilbachovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 214 901,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
 
46nevyhovuje žádosti  paní Ing. Lucie Maříkové a pana Ing. Tomáše Spáčila o prodej části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) o výměře 496 m2 a části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) o výměře 474 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
 
47nevyhovuje žádosti  společnosti Kanalizační společnost Chválkovice, s.r.o. o převod dešťové a splaškové kanalizace na ulici U panelárny v k. ú. Chvákovice do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
 
48schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 budovanou v rámci stavby „Novostavba RD Přidalovi“ s manžely Martinou a Janem Přidalovými dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
 
49schvaluje  uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně dopravního značení a dešťových vpustí, veřejného osvětlení, chodníků a dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „Obchodní a zábavní park Haná – IV. etapa“ mezi společností RETAIL PARK HANÁ II. – ZÁPAD a. s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 605,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
 
50schvaluje  koupi pozemku parc. č. 1081/20 ostatní plocha o výměře 404 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba komunikace v budoucím vlastnictví kupujícího, z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
 
51schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1081/37 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
 
52schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. OMAJ-IM/PLA/001366/2014/Hrb se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
 
53schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM/BKS/001378/2014/Hrb se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
 
54schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu veřejného osvětlení budovanou na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s příspěvkovou organizací Fakultní nemocnice Olomouc, jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
 
55schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Bytové domy – Stupkova, Olomouc“ se společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
 
56nevyhovuje žádosti  Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci o převod ideální 1/3 dolního jezu Bystrovany – na 2, 869 km řeky Bystřice v k. ú. Bystrovany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
 
57schvaluje  uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace větev 1 a větev 2, chodníku, zatrubnění meliorační svodnice, veřejného osvětlení a vodovodu I. etapa vybudované v rámci stavby „Droždín výstavba 12 RD + bytový dům“ mezi společností DELTA INVEST, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
 
58schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvu na vodovod II. etapa mezi společností DELTA INVEST, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
 
59nevyhovuje žádosti  manželů Jitky a Martina Bačevských o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2011/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
 
60schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, smíšené kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidenční soubor – rodinné domy, infrastruktura“ se společností Zelené zahrady s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
 
61schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové kanalizace, vodovodního řadu a chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy Nedvězí“ se společností Zolova real s.r.o., jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.12.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu