Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2015

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č.443/5, parc. č. 443/6 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 451/52 ostat. pl., parc. č. 496/2 ostat. pl., parc. č. 496/8 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č.496/5, parc. č. 496/4 ostat. pl. a parc.č. 496/3 ostat.pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v umístění a provozování stezky pro pěší se zábradlím na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/2 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana MVDr. Petra Procházky a paní Mgr. Zory Procházkové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/4 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana Bohumíra Kotonskeho a statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/5 ostatní plocha o výměře 149 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní Pavly Tomáškové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 42/1 orná půda o výměře cca 11 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické. převod do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy..
 
9schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 36/4 ostatní plocha a parc.č. 41/1 ostatní plocha o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Klášterní Hradisko, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu náleží Vojenské nemocnici Olomouc, převod do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 369/11 (dle GP nově vzniklá parc.č. 369/99 o výměře 16 m2) v k.ú. Nedvězí u Olomouce, který je ve spoluvlastnictví pana Františka Galečka a Pavla Galečka za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy..


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu