Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2015

 
Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 95. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
2nevyhovuje žádosti  společnosti RWE GasNet, s.r.o. o změnu náležitosti smlouvy týkající se nákladů na údržbu cesty dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
3schvaluje  zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 575/48 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
4revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod č. 4.4. důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 546, rodinný dům, na pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
5schvaluje  bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 741/7 zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 546, rodinný dům, a pozemku parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
6schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch Občanského sdružení Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
7schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1076 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1301 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1182, stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1076 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1301 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1182, stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
9schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 645/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 645/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
11schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. a parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. a parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
13revokuje  usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.29. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
14schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
15schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 192/30 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
16schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 192/30 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
17schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BVB/19/2013/Hr uzavřené dne 13. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s., kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 29. 3. 2016 na 30. 6. 2019, ke změně úplaty za zřízení věcného břemene z 1 160 200,- Kč bez DPH na 1 084 800,- Kč bez DPH, kdy ke stanovené výši jednorázové úplaty bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a k vyjmutí pozemků parc. č. parc. č. 1967/6, parc. č. 1967/7, vše ostatní plocha, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z pozemků dotčených zřízením věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
18schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BVB/63/2013/Hr uzavřené dne 24. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Velký Týnec, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 11. 6. 2016 na 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
19schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BVB/20/2013/Hr uzavřené dne 25. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a panem Zdeňkem Nádvorníkem, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 11. 1. 2016 na 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
20schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/16 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
21schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 253/3, parc. č. 256/7, parc. č. 631/1, parc. č. 590/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
22schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
23schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 480/29 ostat. pl. a parc. č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 13.
 
24schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
25schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
26schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BVB/21/2013/Hr uzavřené dne 29. 3. 2013 se společností MERIT GROUP a.s., kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 29. 1. 2016 na 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
27schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
28schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
29schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
30schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
31schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
32schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
33revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.66. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 557/1, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
34schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu