Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

oddělení infrastrukturního majetku

oddělení právní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2015

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje žádosti  pana Květoslava Válka a pana Petra Válka o prodej části pozemku parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
2schvaluje  bezúplatné zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov, ve prospěch pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a části pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) o výměře 449 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov manželům Janu a Sylvě Grézlovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 409.130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
4schvaluje  koupi pozemku parc. č. 103/20 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na kterém se nachází zejména stavby ve vlastnictví kupujícího – místní komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 108 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
 
5schvaluje  darování pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka a stavba jiného vlastníka - podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2), na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka, části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka, a části pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka a stavba jiného vlastníka - nadzemní vedení VN, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
 
6nevyhovuje žádosti  obce Horka nad Moravou o prodej částí pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha o výměře 375 m2 a parc. č. 1568/32 ostatní plocha o výměře 1 303 m2) o celkové výměře 1 678 m2, části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha) o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c"ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
 
7schvaluje  uzavření dohody o parcelaci k pozemkům parc. č. 678/1, parc. č. 678/14, parc. č. 678/15, parc. č. 678/16, parc. č. 678/17, parc. č. 678/18, parc. č. 678/19 a parc. č. 678/20, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s Antonínem Kučerkou a Mgr. Čestmírem Javorkem, když součástí dohody o parcelaci je závazek Antonína Kučerky a Mgr. Čestmíra Javorky jako budoucích darujících a statutárního města Olomouc jako budoucího obdarovaného uzavřít darovací smlouvu, na základě které dojde k převodu vlastnického práva k částem pozemků parc. č. 678/14 orná půda celkem o výměře 427,82 m2, parc. č. 678/15 orná půda celkem o výměře 568,18 m2, parc. č. 678/16 orná půda celkem o výměře 615,57 m2, parc. č. 678/18 orná půda celkem o výměře 414,29 m2, parc. č. 678/19 orná půda celkem o výměře 253,02 m2 a parc. č. 678/20 orná půda celkem o výměře 234.38 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na statutární město Olomouc, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.3.
 
8nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Oldřicha a MUDr. Heleny Šutových o prodej části pozemku parc. č. 146/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
9nevyhovuje žádosti  společnosti STOPA, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1677/3 ostatní plocha, částí pozemků parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 203 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
 
10nevyhovuje žádosti  pana Bc. Petera Zenka a paní Marie Pospíšilové o prodej pozemku parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
 
11nevyhovuje žádosti  manželů Ing. Lenky a Stanislava Stratilových o prodej části pozemku parc. č. 370/5 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
 
12schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/68/2012/Vr uzavřené dne 12. 11. 2012 se společností Moravia Star Invest s.r.o., kterým dojde k prodloužení termínu pro vybudování nebytových prostor mateřské školy v rozsahu jedné třídy o kapacitě max. 28 míst včetně vnitřního zázemí, zahrady a včetně potřebného vybavení a současně pro zahájení jejího provozu z 1. 9. 2016 na 1. 9. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
 
13schvaluje  uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/2/2013/S uzavřené s panem Ing. Janem Zavadilem dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
 
14schvaluje  prodej částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 38 m2, parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „e“) o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda (dle GP díl „f“) o výměře 1023 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1961/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/13 ostatní plocha) o výměře 373 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, a to zejména vodovodní přípojka včetně vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty a přípojka plynu včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu, které nejsou součástí pozemku a tudíž nebudou předmětem převodu, společnosti EOLA s. r. o. za kupní cenu ve výši 1 324 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
 
15schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/136 ostatní plocha) o výměře 878 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. za kupní cenu ve výši 930 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
 
16schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha o výměře 2 479 m2) o celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby, a to zejména rozestavěná stavba výrobního závodu a dlážděná plocha, ve vlastnictví kupujícího, a stavba podzemního kabelové vedení NN, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti GRM Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 332 870,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
 
17schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost GRM Systems s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha o výměře 2 479 m2) o celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 332 870,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
 
18schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1199/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví paní Marcely Bařinkové, manželům Igoru a Marcele Bařinkovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 17.970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
19schvaluje  prodej pozemku parc. č. 348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména dřevěný plot s podezdívkou, dlážděný vjezd, kanalizační přípojka s šachtou ve vlastnictví kupujícího, a stavby jiných vlastníků, zejména nízkotlaký plynovod, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu Bohumilu Hanákovi za kupní cenu ve výši 152 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
 
20schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
 
22nevyhovuje žádosti  spolku Mladí konzervativci, o.s. o prodej části pozemku parc. č. 95/12 ostatní plocha o výměře 287 m2 a částí pozemku parc. č. 95/26 ostatní plocha o celkové výměře 477 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
 
23schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve vlastnictví kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
 
24nevyhovuje žádosti  společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. o prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za dva roky zpětně přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 29 390,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
25schvaluje  prodej pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba – rozvodná skříň NN včetně přípojky NN ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc. č. 274 zahrada včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na kterém se nachází stavby, zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 1 174 791,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
26schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1512/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba - budova bez čp/če, bydlení, ve vlastnictví kupujícího, společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 992 573,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
27schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba trafostanice ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 31 175,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
28schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 23 730,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
29nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
 
30schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
 
31schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem Petrem Coufalem dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
 
32schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Mgr. Radkem Ostrčilem jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
 
33schvaluje  uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
 
34schvaluje  uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
 
35schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
 
36schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
 
37schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Ing. Adamem Petrem, Mgr. Kateřinou Petrovou a manžely Ing. Pavlem Nádvorníkem a Olgou Nádvorníkovou, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
 
38schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/10/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
 
39schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/24/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Tomášem Kubálkem dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
 
40schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/11/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
 
41schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/1/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
 
42schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/15/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností ENDL + K a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
 
43schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Centrum Wellnerova s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
 
44schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/22/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností eg projekt SMETANOVY SADY – PRVNÍ ETAPA, s.r.o. jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
 
45schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/2/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
 
46schvaluje  uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-PS/8/2011/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
 
47schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/9/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Štýbnar & Finance s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
 
48schvaluje  uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-BKS/5/2009/Hoa mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
 
49schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
 
50schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Jaromírem a Emílií Lošťákovými, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
 
51schvaluje  změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a kanalizace uzavírané se společností DEVELOP BUILDING s.r.o. spočívající ve změně termínu pro uzavření darovací smlouvy z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
 
52schvaluje  uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 29 m blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu SMOl/ŽP/55/4047/2012/Hu ze dne 16. 10. 2012 s panem Martinem Bačevským dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
 
53schvaluje  změnu kupujícího spoluvlastnického podílu o velikosti 147/46682 na pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu 10 277,- Kč, z paní Mgr. Gabriely Cingelové na manžele Ing. Jiřího a Ing. Evu Vyroubalovi dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
 
54souhlasí  s tím, že prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc kupujícím dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bude realizován po částech více smlouvami dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
 
55nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Čestmíra Javorky o snížení smluvní pokuty za porušení povinnosti v případě převodu vlastnického práva k předmětu daru nebo jeho části na 3. osobu, na tuto osobu převést i práva a povinnosti vyplývající z dohody o parcelaci, a to z 500.000,- Kč na 50.000,- Kč nebo o její úplné vypuštění z dohody dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu