Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

oddělení infrastrukturního majetku

oddělení právní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  23. 11. 2015

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/1, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, paní Daniele Čerešňové za kupní cenu ve výši 1.365.555,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
 
2nevyhovuje žádosti  paní Jany Škůrkové o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/5, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc o 2 – 3 roky dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
 
3nevyhovuje žádosti  pana Pavla Krále o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/7, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc o 3 roky a za podmínek schválených ZMO dne 5. 5. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
 
4schvaluje  prodloužení splatnosti druhé splátky kupní ceny ve výši 2.874.158,- Kč splatné dle Smlouvy o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. a kupní smlouvy č. OMAJ-PR/PBJ/000999/2014/Mlc do 31. 12. 2015 za prodej nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, Blažejské náměstí 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1 zahrada a pozemku parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Janu Markovi do 31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
 
5nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město o prodej pozemku parc. č. 93/57 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 266.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
 
6nesouhlasí  s koupí pozemku parc. č. 995/5 ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
 
7schvaluje  koupi pozemku parc. č. 670/60 ostatní plocha o výměře 1 117 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – zejména místní komunikace, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, a dále stavby jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, podzemní kabelové vedení NN a plynovodní přípojka, které nejsou součástí pozemku a nebudou předmětem převodu, z podílového spoluvlastnictví pana Ing. Milana Jurníčka (ideální 3/10) a pana Ing. Josefa Lébra (ideální 7/10) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 732 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 3/10 shora uvedeného pozemku ve vlastnictví pana Ing. Milana Jurníčka za kupní cenu ve výši 219 600,- Kč a ideální podíl o velikosti 7/10 shora uvedeného pozemku ve vlastnictví pana Ing. Josefa Lébra za kupní cenu ve výši 512 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
 
8schvaluje  bezúplatný převod pozemků parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 ostatní plocha a parc. č. 50/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, a zřízení věcného práva ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spočívajícího v závazku statutárního města Olomouce nezcizit převáděné nemovité věci pozemky parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 ostatní plocha a parc. č. 50/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
 
9nevyhovuje žádosti  manželů Leopolda Čechovského a Jiřiny Čechovské o uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a manželi Leopoldem Čechovským a Jiřinou Čechovskou dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
 
10nevyhovuje  nabídkám společnosti STEOMIA a.s. a JUDr. Lubora Ludmy ve věci prodeje pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. 179/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 180/2 zahrada a pozemku parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
 
11nevyhovuje žádosti  manželů Josefa a Veroniky Žáčikových ve věci prodeje pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. 179/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 180/2 zahrada a pozemku parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
 
12nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Dušana Vogla o prodej pozemku parc. č. 1410 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
 
13nevyhovuje žádosti  Ing. Michala Spáčila a pana Jana Klecha o prodej pozemku parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
 
14nevyhovuje žádosti  manželů Jiřího a Renáty Markových o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50 - 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
 
15nevyhovuje žádosti  manželů prof. MUDr. Tomáše a MUDr. Ivy Papajíkových o prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha o výměře 210,42 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
 
16nevyhovuje žádosti  manželů Ladislava a Lucie Bubeníčkových o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 200/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
 
17schvaluje  darování části pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 540/25 ostatní plocha) o výměře 3 221 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází stavba komunikace, svodidla a dopravní značení ve vlastnictví obdarovaného, a dále stavby jiného vlastníka – zejména betonové kvádry a zpevněná plocha, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
 
18schvaluje  prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu Ing. Lukáši Jaklovi za kupní cenu ve výši 39 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
19nevyhovuje žádosti  Zemědělského družstva Unčovice o prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
 
20schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 161/1 orná půda (dle GP parc. č. 161/6 orná půda) o výměře 305 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujících, manželům Miroslavu a Haně Hrabalovým do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 157 079,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. 570 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Mgr. Radku a Blance Čadovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 66 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
 
22schvaluje  prodej pozemku parc. č. 347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména oplocení s podezdívkou, dlážděný vjezd, zděný sloupek s elektropřípojkou a vodovodní přípojka ve vlastnictví kupujícího, a stavby jiných vlastníků, zejména nízkotlakový plynovod, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, paní Lucii Králové za kupní cenu ve výši 152 573,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
 
23schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
 
24revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod 5, část 35 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví paní Jarmily Laštůvkové, pana Ing. Jana Malinského, paní MUDr. Dany Strádalové a pana Pavla Vaňhy za kupní cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní Jarmile Laštůvkové za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu Ing. Janu Malinskému ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní MUDr. Daně Strádalové ve výši 1.223,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu Pavlu Vaňhovi ve výši 2.447,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
25schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví pana Borise Laštůvky, pana Pavla Laštůvky, pana Ing. Jana Malinského, paní MUDr. Dany Strádalové, pana Pavla Vaňhy a paní Jany Vyslouzil za kupní cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku panu Borisu Laštůvkovi za kupní cenu ve výši 816,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku panu Pavlu Laštůvkovi za kupní cenu ve výši 816,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu Ing. Janu Malinskému za kupní cenu ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní MUDr. Daně Strádalové za kupní cenu ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu Pavlu Vaňhovi za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku paní Janě Vyslouzil za kupní cenu ve výši 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
 
26revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3, bod 2. 7 dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti FORPET EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
27schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti FORPET EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
28schvaluje  zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města Olomouce tak, že dlužník společnost FORPET EUROPE s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 586 355,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
 
29nevyhovuje žádosti  společnosti JTH Holding a.s. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300 a DN 500 budované v rámci stavby „Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“ dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
 
30schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem Romanem Breitem dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
 
31schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a paní Pavlou Cicerovou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
 
32schvaluje  uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
 
33schvaluje  uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
 
34schvaluje  uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
 
35schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku parc. č. 2002/14 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s manžely Ing. Stanislavem a Mgr. Svatavou Maderovými, jako dárci dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
 
36schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu připojovacího pruhu na pozemku parc. č. 907/7 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s panem Václavem Vogelem, jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
 
37schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku parc. č. 535/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, s Ing. Kamilou Stránskou, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
 
38schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu a kanalizace na pozemcích parc. č. 195 a parc. č. 131/3, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, s paní Věrou Novákovou, dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
 
39schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Jaroslavem Francem, Th.D a Mgr. Veronikou Francovou, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
 
40schvaluje  uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s manžely Jaroslavem Francem, Th.D a Mgr. Veronikou Francovou, dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
 
41schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Mgr. Radkou a Petrem Husaříkovými dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
 
42schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Jaromírem a Emílií Lošťákovými, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
 
43schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 2002/11 a parc. č. 2002/13, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, se společností MARO – Mader, s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
 
44schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
 
45schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. a panem Štěpánem Grygárkem dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
 
46schvaluje  uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/4/2009/Hoa s manžely Ing. Pavlem a Hanou Davidovými dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
 
47schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků, přechodu pro chodce včetně svislého a vodorovného dopravního značení a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Olomouc, Horní Lán – komerční a bytová výstavba, IV. etapa“ se společností eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
 
48revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu 3 bod č. 3. 3. ve věci schválení uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským – F.G.P. studio, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
 
49schvaluje  uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským – F.G.P. studio, jako prodávajícím za kupní cenu 500,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
 
50schvaluje  uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem Petrem Prikrtem dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
 
51schvaluje  uzavření darovací smlouvy na vodovod DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 276,9 m blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu Č.j. SmOl/ŽP/55/6398/2009/Hu ze dne 24. 4. 2009 se společností eVector.cz s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
 
52nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2531 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
 
53schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 809/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
 
54nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
 
55schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
 
56nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1065/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2430 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
 
57schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 1065/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
 
58nevyhovuje žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o bezúplatné zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
 
59schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
 
60schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
 
61schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
 
62schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN na pozemku parc. č. 6/3 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
 
63schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
 
64schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 818/2 a parc. č. 1050, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
 
65schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1163/1 a parc. č. 1163/17, vše zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
 
66schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
 
67revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 122. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4, parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
 
68schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 112/4, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 orná půda, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4, parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
 
69schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 999/5 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
 
70schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 999/5 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
 
71schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
 
72schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
 
73schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1031 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
 
74schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1031 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
 
75schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 2002/13 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
 
76schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 2002/13 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
 
77schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
 
78schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
 
79schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
 
80schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
 
81schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
 
82schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
 
83schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
 
84schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
 
85schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostatní plocha a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
 
86schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostatní plocha a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21.
 
87schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
 
88schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.22.
 
89schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
 
90schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.23.
 
91schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 610, parc. č. 619, vše ostat. pl., v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.24.
 
92schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 610, parc. č. 619, vše ostat. pl., v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.24.
 
93schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11 trvalý travní porost, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 292, bydlení, a parc. č. st. 210 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 193, obč. vyb., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
 
94schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11 trvalý travní porost, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 292, bydlení, a parc. č. st. 210 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 193, obč. vyb., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.25.
 
95revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.13 důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
 
96revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.13 důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
 
97schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, parc. č. 124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
 
98schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, parc. č. 124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.26.
 
99schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká komunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27.
 
100schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká komunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27.
 
101schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 659, vše ostatní plocha, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.28.
 
102schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 659, vše ostatní plocha, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.28.
 
103schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 637/4, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.29.
 
104schvaluje  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 637/4, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.29.
 
105schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 121/2, parc. č. 150/5, parc. č. 150/8, vše ostat. pl., v k. ú. Neředín, parc. č. 590/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Sprintel s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.30.
 
106revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Martina a Lucie Snížkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
 
107revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP parc. č. 296/22 ostat. pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Mgr. Petra a Mgr. Lenky Hánkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
 
108schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 296/22 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
 
109schvaluje  zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/10 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.31.
 
110schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 550/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 550/2 ostat. pl., parc. č. 551 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. e. 82, stavba pro rodinnou rekreaci, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.32.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu